133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

Иновативно училище

В качеството си на първото и едно от малкото училища в София, в които се изучава Руски език от първи до дванадесети клас, 133 СУ въведе иновация "Руският език - портал към света", която да проворкира интереса на учениците към езиковото многообразие и междукултурно разбирателство и да допринесе за повишаване на нивото на чуждоезиковото обучение. Училището разполага с модерна образователна среда - класни стаи с инидивидуален интериор и тема, конфигурации от компютър, мултимедиен проектор и колони, в 15 от тях има монтирани Интерактивни дисплеи от последно поколение. В класните стаи, в които няма интерактивни дисплеи, има модерни телевизори. Тези елементи на образователната среда създават условия за реализиране на ефективна иновация.

Целта на въведената иновациия "Руският език - портал към света" е:

  • Повишаване на езиковите, лингвокултурните и дигиталните компетентности и ключовите умения на учениците.
  • Умения за ефективно използване на електронни ресурси за учене на език в контекста на други предмети.
  • Повишаване на учебните постижения по руски език.
  • Използване на изследователски подход в обучението и провокиране на креативно мислене.
  • Правилно използване на дигитални устройства от учениците при изпълнение на техните задачи.