133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

Училищно настоятелство

Покана за свикване на общо събрание „Училищно настоятелство при 133 СУ“А.С.Пушкин“ до членовете на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Училищно настоятелство при 133 СУ“А.С.Пушкин“ 

Училищното настоятелство при 133 СУ „А. С. Пушкин”, гр. София е независимо доброволно сдружение с идеална цел на родители, учители, педагози, съмишленици, обеденинени от идеята за подпомагане на образователния и възпитателния процес в училището.
Настоятелството е създадено като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и организира дейността си при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в съответствие с разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование и Устава на Настоятелството.

1. Мисия
Ние, членовете на Училищното настоятелство, обединяваме усилия, ентусиазъм и инициативност за подпомагане на развитието и пълноценната реализация на учебния процес в училището, за поддържане на високия имидж на институцията и за стимулирането на учениците да се чувстват като у дома си.
Основна мисия на Настоятелството е да участва ефективно в осъществяването на добра комуникация между родителите, учениците, учителите, ръководството на училището, държавни, общински и обществени организации, да подпомага подобряването и поддържането на материално-техническа база, да участва активно в организирането и реализирането на избор на учебници, ученическо хранене, възпитателно-образователни програми и др.

2. Цели
Целите на Настоятелството са: подпомагане на учебно-възпитателния процес, подобряване на материално-техническата база, осигуряване на допълнителни възможности за развитие на учениците, съдействие за установяване и разширяване на връзките на училището с образователни и културни институции в страната и чужбина.
За постигане на целите си настоятелството:
– съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището и контролира целесъобразното им разходване;
– подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база на училището;
– съдейства при организиране на ученическото хранене и при решаването на други социално-битови проблеми на учениците и учителите от училището;
– съдейства за реализирането на програми по проблемите на учениците, за заниманията по интереси, организирания отдих, туризъм и спорт с учениците;
– организира обществеността за подпомагане на училището;
– сигнализира компетентните органи при извършени нарушения в системата на предучилищното и училищното образование.

3. Текущи дейности
3.1. Организиране на традиционния КОЛЕДЕН БАЗАР, който ще се проведе на 21-22.12.2017 г., във фоайето на училището. В рамките на Коледния базар, учениците ще изработят различни предмети с празнична насоченост, които ще се продават с благотворителна цел. Тази година събраните средства ще бъдат изразходвани за подпомагане на дейностите по организирането на 55-годишнината от създаването на училището.
Призоваваме всички ученици и родители да се включат в изработването на картички, свещи, играчки, гирлянди, сурвачки и други вълшебства, които изпълват с настроение коледните и новогодишните празници.
Призоваваме всички родители, учители, общественици, бивши и настоящи ученици, представители на държавни, общински и обществени институции да посетят базара ни и да си закупят от ръчно изработените с много любов и ентусиазъм коледни сувенири. Елате, доведете и свои приятели, които да се насладят да прекрасните детски творения, на чудесната атмосфера и коледния дух в нашето училище, като помогнете на каузата ни.

3.2. Организиране на ВЕЛИКДЕНСКИ БАЗАР. Различни предмети, украшения, сувенири и лакомства ще бъдат изработени от родители и деца и ще се продават отново с благотворителна насоченост, в подкрепа на честванията за 55-годишнината на училището ни.

3.3. Организиране на ТЪРЖЕСТВЕН КОНЦЕРТ по случай 55-годишнината от създаването на училището – 11.05.2018 г. Основни изпълнители в концерта ще бъдат децата от 133 СУ.
По повод празничната годишнина, Настоятелството организира и отпечатването на специални юбилейни алманаси с историята на училището, постиженията на децата и др.
За осъществяването на годишния концерт е необходимо:
– осигуряването на зала за над 1000 души;
– подготовка и режисиране на самия концерт;
– провеждане на конкурс между учениците в училището за музикално/сценично изпълнение на концерта;
– отправяне на покана към обществени личности, завършили 133 СУ, които да се включат в концерта;
– предпечатна подготовка и печат на алманаси и покани за концерта.

4. БЪДЕЩИ ЦЕЛИ:
– Участие в проекти за подобряване и разширяване на материалната база на училището (строеж на допълнителни класни стаи, актова зала и басейн с олимпийски размери), вкл. озеленяване на училищния двор;
– „Дъгата на приказките” – проект за изграждането на класни стаи за учениците от 1. до 4. клас, в които децата спокойно и без стрес да се потопят във вълшебния свят на знанието.
– Реализирането на концепция за обогатяване на знанията на учениците в областта на изкуствата, съвместно с Националната художествена галерия;
– Разработването на програми за обмен на опит с училища от различни държави;
– Организиране на „Седмица на” – дни, в които лектори от различни области ще провеждат презантации по теми, полезни за живота на децата в и извън училището.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И СЪМИШЛЕНИЦИ,
Училищното настоятелство високо оценява участието на всички родители на ученици от 133 СУ „А. С. Пушкин”, съмишленици и обществени дейци в реализирането на текущите проекти и бъдещите цели. Всяка помощ ще бъде от полза за най-ефективното управление на образователния и възпитателния процес и за бъдещето на нашите деца.
Онези от Вас, които смятат, че могат да ни окажат помощ в осъществяването на задачите по организирането на тържествения концерт, в реализирането на общите ни цели и с предложения за нови проекти, могат да ни пишат на- un@133sou.com
Училищното настоятелството продължава да набира и нови членове. Всеки, който желае да даде своя принос за подпомагане на дейността на училището, може да подаде молба при директора на училището. Членският внос е в размер на 10 лева годишно.