133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

Прием в 1 клас

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧ. 2024 / 2025 г.

 

Уважаеми родители на бъдещи първолачета,

ДОБРЕ ДОШЛИ ПРИ НАС

  Заповядайте от 04.06.2024г. до 14.06.2024г., за да запишете Вашите деца в едно от най-желаните училища в гр. София. 

Не забравяйте да носите със себе си оригинал на Удостоверение за завършена предучилищна група, оригинален акт за раждане само за сверяване на данни.

Работно време на комисията:

от 8:30 до 18:00 часа 

на 14.06.2024г до 17,00ч.

II етаж - каб. № 6

Указания  за записване

  на класираните ученици за първи клас за учебната 2024 / 2026

 

Документите, които се изискват при записване са: 

 1. Заявление за прием в първи клас, генерирано автоматично в ИСОДЗ - моля да посочите дали изисквате родителите да го носят принтирано или всички заявления ще се принтират на място в училището;
 2. Оригинал на удостоверение за завършена предучилищна подготовка ИЛИ писмена декларация от родителя, че детето не е било включено в задължително предучилищно образование
 • Съгласно чл. 36, ал. 6 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за предучилищното образование „При постъпване в първи клас родителите задължително предоставят копие от удостоверението за задължително предучилищно образование на директора на съответното училище, ако детето е било включено в задължително предучилищно образование.“
 • В изпълнение на чл. 8 от Закона за предучилищно и училищно образование, ако детето не е било включено в задължително предучилищно образование, поради което не може да представи удостоверение за задължително предучилищно образование, родителят следва да декларира в писмена форма при записване на детето това обстоятелство.
 1. Копие на удостоверение за раждане на детето
 2. Лична карта на записващия родител - не е необходимо присъствието на двамата родители
 3. Оригинали на документи, които доказват допълнителните критерии, в случай, че са заявени такива -  това са документи за доказване на критерии, които не се удостоверяват служебно, в случай, че са заявени

 - критерий 9.1. за деца без ЕГН - документ, доказващ адресната регистрация, издаден от службите за административен контрол на чужденците към Министерството на вътрешните работи.

- 9.11 за деца, настанени в семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, за осиновени деца; 

- 9.12 за деца без ЕГН

Записването по електронен път е регламентирано в чл. 8 ал. 1 от Наредбата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община. Моля да посочите този възможност изрично на уебсайта на училището и в каналите, в които предоставяте информация към родителите. 

ВАЖНО! 

 • Не е необходимо да бъдат изисквани документи от родителите за доказване на критерии, за които преди класиране е извършена служебна проверка в ИСОДЗ - например справка за постоянен/настоящ адрес. 
 • Обърнете особено внимание на чл. 12 от Наредбата, касаещо записване на дете с ЛНЧ, а именно  “За деца, които нямат ЕГН, заявените от родителя/настойника критерии, се удостоверяват с документи, издадени от службите за административен контрол на чужденците към Министерството на вътрешните работи.” 
 • Моля за стриктно спазване на чл. 8, ал. 4 от Наредбата “Всяко записано дете се отразява в Системата от директора на училището, или от упълномощено със заповед от него лице в деня на подаване на заявлението за записване.”
 • Отказ за записване се дава по чл. 8 ал. 5 и ал.6: 

(5) Дете, класирано чрез Системата, не се записва, ако училищната комисия установи, че родителят/настойникът е заявил критерии, които не могат да бъдат доказани със съответните документи или служебни проверки. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

(6) При неспазване на сроковете за записване, детето отпада от съответното класиране и мястото се обявява за свободно. Детето може да участва в следващо класиране

 

 

 

 График на дейностите за прием в първи клас

Необходими документи за записване:

 1. Оригинал на удостоверението за завършено предучилищно образование
 2. Оригинал и копие на удостоверение за раждане на детето
 3. Лична карта на записващия родител

Уважаеми родители,

През настоящата 2024 г. кандидатсването за прием на ученици в първи клас ще става по електронен път чрез: Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Указания за вход в системата и първоначална регистрация може да намерите ТУК

Карта на района на 133 СУ „А.С.Пушкин“

ПЛАН ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧ. 2024 / 2025

 

4 паралелки по 24 ученици

Уважаеми родители,

Разработена е система за електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.
Системата включва процесите по регистриране, кандидатстване, класиране и записване на учениците. С тази система се определят редът и условията за централизирано електронно класиране на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците. Критериите за прием остават непроменени

За родителите, които нямат възможност сами да кандидатстват дигитално, е създадена организация с помощта на технически лица във всяко училище да получат помощ при попълване на кандидатурите им.

Отпада необходимостта родителите да набавят редица документи, които вече се осигуряват по служебен път електронно.

СИСТЕМА за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

 

ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Admin: Gavrailov@133sou.com