133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

Мисия и визия

  В съвременния свят училището е призвано да бъде посредник при взаимодействието и сътрудничеството между ученици, учители, родители и други институции, ангажирани с образователния процес; да предоставя знания в отделните културно-научни области, да бъде подкрепящ фактор в емоционалното и социалното развитие на подрастващите.

Четиригодишната програма за развитие на 133 СУ „Александър Сергеевич Пушкин” за периода 2020-2024 г. съчетава най-добрите педагогически практики, утвърдени въз основа на опита на педагогическата колегия и административното ръководство, вписани в българските и европейските образователни традиции. Програмата е съобразена с новите предизвикателства на дигиталното образование, както и със специфичните изисквания в сферата на средното образование. Екипът на 133 СУ „Александър Сергеевич Пушкин“ поема отговорност да провежда училищна политика, в която водеща роля имат образованието, възпитанието и личностното развитие на децата и младите хора и се ангажира с постигането на планираните резултати при пълна прозрачност и отчетност на управлението.

С осъществяването на стратегията ще се отговори на очакванията на всички участници в образователния процес. Целите на стратегията са свързани със създаване на оптимални условия за обучение, възпитание и развитие на всеки ученик съобразно индивидуалните му способности и потребности чрез изграждане на образователно пространство, в което всеки ученик да намери себе си, да почувства и съпреживее ситуация на успех в процеса на своето обучение; удовлетворяване на очакванията на родителите за съвременна организация на образователния процес и постигане на по-високо качество и резултати от училищното образование.Училището е институция, която е отговорна за изграждане у учениците на социалнозначими жизнени ценности и професионално-личностни компетенции, адекватни на потребностите на обществото. Важен момент в изграждането на личността на младия човек е формирането на нагласа за непрекъснато образование, саморазвитие и самореализация.

133 СУ „А. С. Пушкин“ ще продължи да се утвърждава и развива като училище, предоставящо качествено и актуално образование, в което се прилагат съвременни педагогически технологии, което ангажира, подпомага и стимулира учениците и ги прави значими в учебния и извънучебния процес, владеещи полезни компетентности, осъзнати за силните си страни и способни да ги развиват и прилагат за себе си и в полза на общността.

Мисията на 133 СУ „А. С. Пушкин“ е да подпомага учениците в развитието и усъвършенстването им в оптимална училищна среда, с квалифицирани учители и в партньорство с родителите. Усилията ни са насочени към придобиване от учениците не само на базово образование, но и на актуални знания, умения и компетентности, които са им необходими, за да се реализират успешно в социалната среда, с проява на уважение към гражданските права на другите и отговорно собствено поведение.

 

 

admin:Gavrailov@133sou.com