133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

Образци на документи за извиняване на отсъствия

Заявление за извиняване на отсъствия до 3 дни до кл.р-л – въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя до класния ръководител. Подава се преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище.

Заявление за извиняване на отсъствия до 7 дни до директор – с предварително разрешение на директора. В случай че заявлението не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят уведомява за това класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. Директорът на училището въз основа на заявлението взема решение дали отсъствията на ученика са по уважителни причини.

Заявление за освобождаване от ФВС по здравословни причини