133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

Обучение на тема: Видове превенции и интервенции. Когато учителят види неподходящо поведение на ученика в класната стая, как да действа?

Проведено от  „Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти“ OOД, с лектор Мая Митева

Описание: В курса се представят проблемите за превенцията и интервенцията като технологии за справяне с проблемно поведение на ученици в училище. Изхожда се от базовите постановки, че основната цел на превенцията по отношение на проблемите, свързани с поведението на ученика /агресията, насилието , тормоза /, е най-общо казано предотвратяване на риска от агресивни прояви сред деца и ученици, а основна цел на интервенцията е чуждата намеса при конфликтна ситуация сред учениците да доведе до положителен ефект и върху проблемния ученик и върху класа. Проблематика се разглежда в два аспекта теоретичен и практико-приложен. Теоретичната част е насочена към задълбочаване на знанията относно: • Целите на интервенцията; • Видовете интервенция: Разговор с ученика в клас, Консултиране на ученика в криза, Емоционална първа помощ, Срещи на класа , Обучение в психо-социални умения. • Същността на „Анти-булинг програмата”, чието основно послание е, че е невъзможно да се справим с тормоза между децата в училище без обединените усилия на родители, учители и обществото като цяло.