133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

Обучение на тема: Иновации в образованието

Проведено от  „Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти“ OOД, с лектор проф. д-р Янка Тоцева

Описание: Според специалистите съвременната образователна система може да се развива само чрез създаване и разпространение на иновации в няколко посоки: технологични, икономически, педагогически и организационни. Първите са в сферата на новите образователни технологии, вторите – в сферата на новите икономически механизми за управление на образованието, третата група са иновации в областта на методите и техниките на преподаване и учене и не на последно място са иновациите в сферата на организационните структури. Вниманието ни е насочено основно към технологичните и педагогическите иновации в образователната дейност, които водят до разработване и прилагане на нови методи и техники в процеса на обучението и ученето през целия живот и променят стиловете на преподаване и учене.

Съдържателно обучението по темата включва отговори на въпросите: Какво се разбира под иновация, промяна и реформа в образованието ? Иновация ли е всяка промяна? Представят се и се анализират дефинции на понятията „иновация“ и „иновация в образованието“. Разглеждат се концепции за иновации в образователната сфера. Предлагат се класификации на видовете иновации и се обосновава необходимостта от нов мениджмънт на педагогическите иновации. В технологичен план се представят иновативни модели на обучение с отчитане на ролята на нова образователна среда, в която учещият променя своята позиция, подпомаган от учителя, който има нови роли – на инструктор, фасилитатор, модератор в иновативния процес на обучение и учене.