133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

Информация за проекта

Данни за издадени документи за повишаване на квалификацията по Наредба 12, носещи кредит

 

С финансовата подкрепа на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

На 24.11.2018г. в 133 СУ „А.С.Пушкин“ бяха проведени обучения с две групи учители. Проведените обучения бяха в следните две тематични направления:

„Иновативни методи в преподаването“ и “ Позитивна училищна среда“.