133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

Да направим училището по-интерактивно и интернационално

В съответствие с идентифицираната нужда от постоянна квалификация на учителите и персонала на 133 СУ свързани с динамично променящата се образователна среда и със законодателните промени в сферата на образованието и европейската политика за придобиване на нови умения, екипа за управление на проекта проучи и изготви план за обучение. В него са включени структурирани обучителни курсове отговарящи едновременно на нуждите на институцията и на индивидуалните потребности на преподавателите и персонала като са съобразени и с графика на учебното време и други обективни условия. В резултат бяха организирани и проведени, съобразно Европейския план за развитие на училището следните мобилности:

1. Структуриран обучителен курс на тема „ИКТ умения и технологии“.

Програмата на курса отговаря на идентифицираната необходимост от специално внимание за развитие на математическите умения и използване на ИКТ в училище като една от приоритетните сфери. Този курс съответства на виждането ни, че допълнителната квалификация не само на преподаващите тези дисциплини, но и на други преподаватели в използването на ИКТ в образователния процес, би подобрил значително дигиталните умения и знания на учащите, интерактивността в клас, както и привлекателността на учебния процес като цяло.

„Креативност при обучението и преподаването чрез използване на ИКТ : “ Дигитална класна стая“. е курс, проведен в периода 22 – 28. 07. 2017г., в Алкала де Хенарес, Испания. Обучението е създадено да помогне на учителите при всекидневната употреба на web.2.0 технологиите в класната стая и внедряването на нови технологии в учебния процес изобщо. Кусът предоставя обща информация за използването на ИКТ в разнообразни уроци и пректически идеи как да се внедрят тези технологии в нашите часове. Дискутирани са ползите от употребата на ИКТ в образователния процес и приноса им за развитието на практически идеи. Участниците са запознати с употребата на web.2.0 и интернет трендовете. Също така, колегите имаха възможността да обменят опит и добри практики с учители от различни държави, които работят в същата сфера. Участниците стигат до извода, че използването на технологиите в час мотивира учениците да останат концентрирани, работейки в малки групи и повишава нивото им на ангажираност с процеса. ИКТ също насърчават учениците да поемат отговорност за собственото си обучение и повишава уменията им за работа в екип. Беше проведена презентация в училище за запознаване на колегията с възможностите, които предоставят тези платформи. Презентацията бе съпроводена с огромен интерес и желание за практическо приложение на платформите от страна на колегията.

2. Структуриран обучителен курс на тема „Подходи за обучение по езиците: Methodology Revisited,Revitalised, Re enegised“.

Този курс съответства на виждането ни, че насърчаването на изучаването на чужд език от учащи е много важно, тъй като владеенето на поне един чужд език е сред основните умения, необходими на хората, за да бъдат адекватно подготвени за пазара на труда и би им дало възможност за най-пълноценна реализация. Насърчаването на езиковото многообразие чрез изучаване на езици е в съответствие с една от специфичните цели на програмата Еразъм+, която считаме че е неотменно свързана с подходящата квалификация на учителите преподаващи езици и предмети на чужд език в училище.

„Подходи за обучение по езиците: Fluency and English Language Development for teachers; TEL-Technology Enhanced Learning and Language Teaching Methodology Courses“ се проведе от 26.03.2018 до 06.04.2018г. в Малта. Целта на този двуседмичен курс е учителите да експериментират редица интересни дейности, свързвани с обучението по английски език в съвременната класна стая. Той обхваща широк кръг от преподаване на идеи и дейности, с цел учителят да оживи уроците и да ги направи по-мотивиращи за учениците. Сесиите, са под формата на практически дейности, имащи отношение към собствения педагогически опит, познания и умения на участниците.На обучителния курс колегите имаха възможността да обсъдят с чуждестранните колеги как показаните дейности, платформи и материали да бъдат адаптирани и приложени в процеса на преподавателската практика, съобразени с класове и ситуации.

В периода 20.11.2017 — 24.11.2017 наш учител участва в квалификационен курс „Training for French teachers“ предоставен от Lyon Bleu в град Лион, Франция.
Курсът се състои от две части – лингвистично усъвършенстване и представяне на съвременни методически техники в чуждоезиковото преподаване на френски език.

По време на първата част, освен разгледаните граматически и лексикални единици,участниците се запознават и с подхода на френските преподаватели за представяне на съответния материал пред изучаващи езика. Втората част, свързана по-конкретно с преподавателската работа, се състои от 3 ателита

  • Ателие „Автентичните документи в чуждоезиковото обучение“ целящо да се съставят педагогически материали от предмети от реалния живот – плакати, етикети, табели, картини, филми песни
  • Ателие ,Дак да оценяваме“ – представящо различни мотивиращи начини за оценяване на знанията.
  • Ателие „Как да управляваме различията на учащите“ – насочено към изравняване на общото ниво на усвояване на учебния материал.

3. Структуриран обучителен курс на тема: „Методология за интегрирано изучаване на учебно съдържание и езици“/Content and Languag Integrated Learning (C L I L)

Курс, подбран в съответствие с един от приоритетите на институцията свързан с организиране на обучение за преподаване на учебни предмети на чужд език. Считаме че, пълноценното практическо на изучаването на чужд език се постига чрез използването му като средство за общуване , което се подкрепя с помощта на използването му и в други часове освен тези по езика.

„Методология за интегрирано изучаване на учебно съдържание и езици“ Content and Languag Integrated Learning (C L I L) Methodology. е курс, проведен от Europass teacher academy в Малта. КЛИЛ е методология на преподаване на предмети на чужд език позволяваща да се учи едновременно езика и предмета. Курсът включва практически методи, с които учителите могат по-добре да постигат образователните цели и ефективно да помагат учениците в усвояването на предмети на чужд език и на самия чужд език, практически насоки за работа в класната стая и методи за адаптация на собствени ресурси за КЛИЛ уроци.

4. Структуриран обучителен курс на тема: „Щастливо училище – позитивно обучение за добруване и развитие на умения за живота“.

Подбора на този обучителен курс съответства на необходимостта от подобряване на училищната среда за по-добър достъп и съответно успешно приобщаване на децата включително деца с неравностоен произход и на имигранти. Курсът се проведе от 25. 09. 2017 г. – 02. 10. 2017 г. в Барселона, Испания от Europass teacher academy. Дейностите в курса сa ръководeни от високо квалифициран преподавател Марта Моделини и включват групови дискусии, извличане на идеи, насоки на преподаване от самите курсисти. Обучителните дейности са свързани с подобряване на уменията ни за преподаване, повишаване знанията и разширяване представите за училищното образование в Европа. По време на обучението участниците са запознати, както с фундаменталните позиции на позитивната психология, така и с най-важните международни теории, практики и техники за позитивно образование.Untitled

Участниците в курса имаха възможност да обменят идеи и да поставят началото на бъдещи партньорства в сферата на образованието. Новопридобитите знания и умения са споделени с колеги на училищно ниво. Те се разпространяват сред други преподаватели и на срещи на методическите обединения в 133. СУ и на организирани педагогически практики.

5. Структуриран обучителен курс на тема „Обучение за учащи в неравностойно положение включително бежанци и търсещи убежище, в интеркултурна среда, толерантност и зачитане различията в клас“

Избора на този курс подкрепя установената необходимост от квалификациите на учители зa работа в мултикултурна среда и използване на адекватни подходи които биха позволили създаване на атмосфера на зачитане и толерантност за по-добри академични постижения,
постигане на хармонична щадяща среда в училище и съответства на приоритената цел за развитие на включващо образование у нас, необходимостта от която излиза на преден план в последно време с изключителна острота в светлината на международната и регионална политическа обстановка.

Курсът „Коучинг за бежанци – търсещи убежище, мигранти: междукултурност, толерантност и разнообразие в класните стаи“ се проведе в Испания от Servantes training в периода 05.05.2018-11.05.2018. Европа се нуждае от по-сплотени и приобщаващи общества, които позволяват на гражданите да играят активна роля в демократичния живот. Образованието е ключово за популяризиране на общите европейски ценности, насърчаване на социалната интеграция, засилване на междукултурното разбирателство и чувство за принадлежност към общността. Курсът запознава с техниките за енергийна психология (ЕПТ) заедно с техниките за емоционална свобода (ЕФТ) със силен акцент за използването на тези инструменти в междукултурна, толерантна и разнообразна среда. Важен елемент беше разбирането на връзката между стреса и физическото и психическото здраве, изследване на здравните проблеми, които преобладават в учителската професия. Участниците получават умения да управляват и намаляват нивата на стрес, като по този начин подобряват не само цялостното си здравословно състояние, но и ежедневното си взаимодействие с учениците и колегите си.

6. Структуриран обучителен курс на тема „Да направим училището по-интернационално“

Включването на този курс в програмата за квалификации през предстоящата година е продиктувано от постоянната необходимост от интеркултурен обмен с цел подкрепа на атмосферата на толерантност и многообразието в училище и в съответствие с европейските и национални приоритети за се създаване на условия за да установяване на контакти и международни партньорства и с европейски образователни институции. Очакваме в резултат да се създадат условия за активно участие в обществения живот и развитие на чувството за европейска идентичност и гражданство на работещите в институцията, да се повиши капацитета, привлекателността и международното и измерение на 133 СУ като цяло. Курсът се проведе в Алкала де Енарес, Мадрид, Кралство Испания в периода 22 – 28.08.2017г., организиран от Институт „Сервантес“.

Обучението е свързано с придобиване на опит, умения и познания в сферата на финансирането и управлението на Европейски проекти за култура, образование и обучение. Беше осигурен достъп до успешни и работещи модели на проектни предложения, материали и инструментариум за ефективно моделиране и управление на проекти на Европейско ниво. Участниците бяха запознати с ползите и преимуществата, които предоставя на училищата Европейската комисия чрез проектния механизъм. В резултат на обучението участниците са запознати с възможностите за европейско финансиране в контекста на Европейската финансова рамка 2014 – 20 и коректните подходи при кандидатстване за субсидия. Предоставени са ръководство и ценни напътствия за моделиране на предложения за обучителни проекти и успешното им планиране и експлоатация чрез наличните възможности за европейско финансиране. Разяснена е детайлно процедурата по договаряне на ефективно партньорство при реализацията на транснационални проекти, основни принципи на успешен мениджмънт на проект, като организация и планиране на времето, мониторинг и развитите на проекта, генериране и отчитане на доклади. С придобитите от участниците познания се надяваме да повишим организационния капацитет на училището за създаване на успешни проекти и изграждане на ефективни партньорства за бъдещо сътрудничество в рамките на програмата „Еразъм+“.

В училището беше проведена презентация и кратък уъркшоп за разясняване основните принципи на функциониране на програмата. Колегите, проявяващи интерес за участие са регистрирани в портал E-Twinning и School Educational Gateway.

В резултат на обученията преподавателите придобиха опит и компетенции, които прилагат ежедневно в работата си в училище. Използвайки знанията и уменията в пряката си работа, но и споделяйки опита си, считаме, че постигаме планирания ефект за подобряване на качеството на обучение и усъвършенстване на образователния процес като цяло.

След приключване на обученията проведохме мероприятия за споделяне на опита придобит от тях в две основни направления, включващи представянето им пред колектива и демонстрирането на практическото им приложение. На първи етап обучените учители презентираха педагогическия съвет целите, задачите, основните умения, техники и подходи научени от обученията. На някои от презентациите участваха представители на Регионално управление на образованието, гр.София.Untitled

Бяха проведени открити уроци в рамките на учебната година за споделяне на опита на училищно и регионално ниво. Така придобитият опит и знания бяха разпространени като този подход ни позволи да се оценим практически наученото в действие.

В по-общ план очакваме да постигнем качествено изменение на образователни процес в резултат на придобитите компетенции, знания и умения от обучените преподаватели.

На първо място, в резултат на практическото обучение на преподавателите, включващи използването на ИКТ технологиите при обучението чрез ежедневно им прилагане като очакваме това да доведе до по-добра дигитална грамотност на учащите, а също така и до по-голяма интерактивност в клас, както и на привлекателността на учебиня процес като цяло. Стратегията за все по–широко използването на ИКТ в обучението в 133 СУ отговаря на националните и европейски политики и инициативи в областта на цифровите технологии.

Във връзка с езиковото обучението в практически ефективни техники и практики за преподаване очакваме да постигнем повишаване на компетенциите на преподавателите и по-добра мотивация на учащите, съответно по-добри резултати от учебия процес. В дългосрочен план това би допринесло за повишаване езиковата култура и по-добро усвояване на практически и комуникативни умения на чужд език, тъй като многоезичието и владеенето на чужди езици е един от акцентите на европейската политика и една от специфичните цели на Програма Еразъм+.

Предвидените обучения за квалификация на учителите включващо уменията за общуване и други меките компетенции на учащите целят развитие на щадяща и мотивираща среда в училище и са насочени към придобиване реално приложими умения за справяне с ежедневните проблеми. Съвместно с обучението за подпомогне на учителите в работата им с мултикултурни класове, за интегриране на деца с различен етнически произход, на чужденци и имигранти се надяваме да допринесат за създаване на по-щадяща и мотивираща образователна среда. Очакваме насърчаване на приобщаването и социалното включване, които да допринесат за по-добра реализация в живота, по-висока заетост и намаляване риска от безработица на завършващите млади хора, приоритети на национално и европейско ниво.

 

admin:Gavrailov@133sou.com