133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

Нормативни документи 2023 / 2024 г.

1. Учебни планове по класове

2. Годишен план за дейността на 133 СУ през уч. 2023/2024 г.

3. Етичен кодекс

4. Форми на обучение

5. Правилник за безопасни условия на обучение и възпитание

6. Училищна политика за противодействие на училищния тормоз и насилие

7. Мерки за повишаване качеството на обучение

 а) Отчетен доклад за мерките за повишаване на качеството на образованието в 133 СУ

8. Организация на учебния ден

9. План за действие при бедствие и аварии

9. План за евакуация

10. Правила за отпускане на стипендии

11. Образователни услуги 

 12 Вътрешни правила за дарения

 13. Заседания на ПС 

 14. Политика за подкрепа на личностното развитие на учениците

15. Отчет за резултатите от прилагането на стратегията 2020 - 2025 г

 16. Правилник за вътрешния ред

 17. План за работа на екипа за безопасни условия на труд

 18. План за квалификация 

 19. План за насъчаване на грамотността

 20. Политика за противодействие на учлищния тормоз и насилие

 21. Политика за развитие на учлищната общност

 22. Политика за изграждане на позитивен организационен климат

 23. Превениция за ранно напускане на училище

 24. Програма за гражданско и здравно образование

 25. Стратегия на 133 СУ 2020 - 2025 г

 26. Програма за предоставяне на равни възможности на учениците

 27. Правилник за дейността на 133 СУ за 2023 / 2024 г.

28. План за безопастност на движението

29. План за сигурност-2024

 

 

 

admin:Gavrailov@133sou.com