133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

Нормативни документи 2022-2023г.

1. Стратегия за разввитие на 133 СУ за периода 2020 / 2025 г

    1.а) Отчет за изпълнението на стратегията

2. Годишен план за дейността на 133 су "А.С.Пушкин" за уч. 2022 / 2023 г.

   2.а) План за квалификационната дейност 2022 / 2023 г.

3. Етичен кодекс за уч. 2022 / 2023 г.

4 . Учебен план по класове за уч. 2022 / 2023 г

    4.а) Учебен план по класове за уч. 2022 / 2023 - продължение

 5. Форми на обучение

6.Правилник за безопасни условия на обучение, възпитание и труд за уч. 2022 / 2023 г.

7. План за защита от бедствия на пребиваващите в 133 СУ

8. План за сигурност във връзка с чл. 23 ал.1 от закона за противодействие на тероризма

9. Училищна политика за противодействие на училищния тормоз и насилие

10. План за безопасност на движението за уч. 2022 / 2023 г.

11. План за евакуация

12. Мерки за повишаване на качеството на обучение в 133 СУ за 2022 / 2023 г.

     12 а) Отчетен доклад за прилагането на мерките за повишаване на качеството на обучението

13. Политика за изграждане на позитивен организационен климат в 133 СУ

14. Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование в 133 СУ

15. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи

16. Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден за уч. 2022/ 2023 г.

17. Договори дарения

18. Политика за подкрепа на личностното развитие 2022 / 2023

19. План за националната стратегия за повишаване на грамотността 2022 / 2023

 20. Вътрешни правила за управление на човешките ресурси

21. Правила за вътрешноинституционална квалификация

22. Организация на учебния ден 2022 / 2023

23. Политика за развитие на учлищната общност 2022 / 2023

24. Вътрешни правила за защита на личните данни

25. Заседания на педагогическия съвет 

     25 a) План за заседания на ПС

26. Програма за превенция на ранното напускане от училище

27. Правилник за дейността на 133 СУ за учебната 2022 / 2023 г.

28.Правила за мрежова и инаформационна сигурност

29. Услуги предлагани от 133 СУ

30. Вътрешни правила за стипендии

 

 admin: Gavrailov@133sou.com