133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

Нормативни документи 2021-2022г.

 

 

Прикачени документи

Стратегия за развитие на 133 СУ „А.С.Пушкин“ за периода 2020 / 2024 г.
Етичен кодекс
Училищен учебен план по класове
Правилник за дейността на 133 СУ през учебната 2021 / 2022 г.
Вътрешни правила за докладване на нарушения на етичния кодекс
Годишен план за дейността на 133 СУ за уч. 2020/2021
План за квалификационната дейност
План за работа на ученическия съвет
Политика за създаване на позитивен климат в 133 СУ
Политика за развитие на училищната общност
Прогарама за създаване на равни възможности на децата от уязвими групи
Теми и график на заседанията на педагогоческия съвет
Програма за целодневна организация на учебния ден
План от превантивни мерки за противодействие на училищния тормоз
План за безопастност на движението
Правила за безопасни условия за обучение, възпитание и труд
Мерки за повишаване качеството на обучение в 133 СУ
План за изпълнение на националната стратегия за повишаване на грамотността за уч. 2021 / 2022 г.
Вътршни правила за дарения
Правила за информационна сигурност
Правила за преминаване на обучение от разстояние(ОРЕС)