133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

Нормативни документи 2020-2021г.

Прикачени документи

1.Стратегия за развитие на 133 СУ „А.С.Пушкин“ за периода 2020 / 2024 г.
2.Етичен кодекс
3.Училищен учебен план по класове
4.Правилник за дейността на 133 СУ през учебната 2020 / 2021 г.
5.Вътрешни правила за докладване на нарушения на етичния кодекс
6.Годишен план за дейността на 133 СУ за уч. 2020/2021
7.План за квалификационната дейност
8.План за работа на ученическия съвет
9.Политика за създаване на позитивен климат в 133 СУ
10.Политика за развитие на училищната общност
11.Прогарама за създаване на равни възможности на децата от учзвими групи
12.Теми и график на заседанията на педагогоческия съвет
13.Политика за протоводействие на училищния тормоз и насилие
14.Програма за целодневна организация на учебния ден
15.План за работа на комисия по жалби и похвали
16.План за работа на комисията за актуализация на правилника за дейност
17.План за работа на педагогическия съветник
18.План от превантивни мерки за противодействие на училищния тормоз
19.План за безопастност на движението
20.Правила за поведение на всички служители
21.Правила за безопасни условия за обучение, възпитание и труд
22.План за работа на комисията за безопасни условия на обучение, възпитание и труд
23.Мерки за повишаване качеството на обучение в 133 СУ
24.План за изпълнение на националната стратегия за повишаване на грамотността за уч. 2020 / 2021 г.
25.Вътршни правила за дарения
26. Правила за безопастност на движение по пътищата
27.Правила за информационна сигурност