133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

Нормативни документи 2019-2020г.

Прикачени документи

1.Правилник за дейноста на училището
2.Училищен учебен план за 2019/2020 учебна година
3.Стратегия за развитие на училището 2016-2020г.
4.Етичен кодекс на училищната общност
5.Вътрешни правила за отпускане на стипендии за ученици след завършено основно образование -2018
6.Форми на обучение в 133 СУ за учебната 2018/2019 година
7.Система за взаимодействие между учители, ученици и техните лични лекари
8.Програма за превенция на ранното напускане на училище
9.Мерки за повишаване качеството на образованието
10.Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
11.Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден
12.Заседания на педагогическия съвет
13. Политика за изграждане на позитивен организационен климат в 133 СУ за уч. 2019 / 20120 г.
14.Правила за достъп до обществена информация
15.Годишен план за дейноста на 133 СУ 2019 / 2020 г.
16.Правила за водене на книгата за решения на педагогическия съвет
17.План за квалификационната дейност за уч. 2019 / 2020 г.
18.Политика за подкрепа на личностното разивитие
19.Критерии за заемане на длъжноста главен учител
20..Вътрешни правила за стипендии.
20а.Заявлене за стипендия.
21. Критерии за писмено и устно оценяване по БЕЛ