КВАЛИФИКАЦИЯ

Данни за издадени документи за повишаване на квалификацията по Наредба 12, носещи кредит

 

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

 

С финансовата подкрепа на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

На 24.11.2018г. в 133 СУ „А.С.Пушкин“ бяха проведени обучения с две групи учители. Проведените обучения бяха в следните две тематични направления:

„Иновативни методи в преподаването“ и “ Позитивна училищна среда“.

Обучение на тема: Иновации в образованието

Проведено от  „Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти“ OOД, с лектор проф. д-р Янка Тоцева

Описание: Според специалистите съвременната образователна система може да се развива само чрез създаване и разпространение на иновации в няколко посоки: технологични, икономически, педагогически и организационни. Първите са в сферата на новите образователни технологии, вторите – в сферата на новите икономически механизми за управление на образованието, третата група са иновации в областта на методите и техниките на преподаване и учене и не на последно място са иновациите в сферата на организационните структури. Вниманието ни е насочено основно към технологичните и педагогическите иновации в образователната дейност, които водят до разработване и прилагане на нови методи и техники в процеса на обучението и ученето през целия живот и променят стиловете на преподаване и учене. Съдържателно обучението по темата включва отговори на въпросите: Какво се разбира под иновация, промяна и реформа в образованието ? Иновация ли е всяка промяна? Представят се и се анализират дефинции на понятията „иновация“ и „иновация в образованието“. Разглеждат се концепции за иновации в образователната сфера. Предлагат се класификации на видовете иновации и се обосновава необходимостта от нов мениджмънт на педагогическите иновации. В технологичен план се представят иновативни модели на обучение с отчитане на ролята на нова образователна среда, в която учещият променя своята позиция, подпомаган от учителя, който има нови роли – на инструктор, фасилитатор, модератор в иновативния процес на обучение и учене.

ADS_0107 ADS_0108 ADS_0109 ADS_0118 ADS_0117

Обучение на тема: Видове превенции и интервенции. Когато учителят види неподходящо поведение на ученика в класната стая, как да действа?

Проведено от  „Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти“ OOД, с лектор Мая Митева

Описание: В курса се представят проблемите за превенцията и интервенцията като технологии за справяне с проблемно поведение на ученици в училище. Изхожда се от базовите постановки, че основната цел на превенцията по отношение на проблемите, свързани с поведението на ученика /агресията, насилието , тормоза /, е най-общо казано предотвратяване на риска от агресивни прояви сред деца и ученици, а основна цел на интервенцията е чуждата намеса при конфликтна ситуация сред учениците да доведе до положителен ефект и върху проблемния ученик и върху класа. Проблематика се разглежда в два аспекта теоретичен и практико-приложен. Теоретичната част е насочена към задълбочаване на знанията относно: • Целите на интервенцията; • Видовете интервенция: Разговор с ученика в клас, Консултиране на ученика в криза, Емоционална първа помощ, Срещи на класа , Обучение в психо-социални умения. • Същността на „Анти-булинг програмата”, чието основно послание е, че е невъзможно да се справим с тормоза между децата в училище без обединените усилия на родители, учители и обществото като цяло. 

ADS_0113 ADS_0112 ADS_0111 ADS_0110


ERASMUS+

133 средно училище „А.С. Пушкин“ е образователна институция с опит в работата по Европейски проекти и програми.
Екипът за работа по проекти успешно организира, управлява и  финализира проект за мобилност на персонал в училищното образование и образованието за възрастни по програма Еразъм+ през 2014 – 2015 година: „133 СОУ „А.С. Пушкин“ – училище на бъдещето“. Във връзка с този проект бяха планирани, организирани и проведени мобилности свързани с квалификация на преподавателите по английски език, свързани с цел подобряване на качеството на езиковото обучение в училище, както и за превенция на ранното отпадане на ученици.

През 2017 г. 133 СУ „А.С.Пушкин” кандидатства с проект „Да направим училището по-интерактивно и интернационално“ към Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“, Образователна мобилност за граждани (КД1), сектор „Училищно образование“. Проектът бе класиран на второ място от 48 одобрени в страната проекти и общо над 160 подадени.

Проектът бе изготвен от екип на 133 СУ „А.С.Пушкин” в съответствие с Европейския план за развитие на институцията и необходимостта от непрекъсната квалификацията на работещите в него учители и възпитатели, свързани с динамично променящата се образователна среда и европейската политика за придобиване на нови знания и умения.

„Да направим училището по-интерактивно и интернационално“

В съответствие с идентифицираната нужда от постоянна квалификация на учителите и персонала на 133 СУ свързани с динамично променящата се образователна среда и със законодателните промени в сферата на образованието и европейската политика за придобиване на нови умения, екипа за управление на проекта проучи и изготви план за обучение. В него са включени структурирани обучителни курсове отговарящи едновременно на нуждите на институцията и на индивидуалните потребности на преподавателите и персонала като са съобразени и с графика на учебното време и други обективни условия. В резултат бяха организирани и проведени, съобразно Европейския план за развитие на училището  следните мобилности:

1. Структуриран обучителен курс на тема „ИКТ умения и технологии“.

Програмата на курса отговаря на идентифицираната необходимост от специално внимание за развитие на математическите умения и използване на ИКТ в училище като една от приоритетните сфери. Този курс съответства на виждането ни, че допълнителната квалификация не само на преподаващите тези дисциплини, но и на други преподаватели в използването на ИКТ в образователния процес, би подобрил значително дигиталните умения и знания на учащите, интерактивността в клас, както и привлекателността на учебния процес като цяло.

Untitled

„Креативност при обучението и преподаването чрез използване на ИКТ : “ Дигитална класна стая“. е курс, проведен в периода 22 – 28. 07. 2017г., в Алкала де Хенарес, Испания. Обучението е създадено да помогне на учителите при всекидневната употреба на web.2.0 технологиите в класната стая и внедряването на нови технологии в учебния процес изобщо. Кусът предоставя обща информация за използването на ИКТ в разнообразни уроци и пректически идеи как да се внедрят тези технологии в нашите часове. Дискутирани са ползите от употребата на ИКТ в образователния процес и приноса им за развитието на практически идеи. Участниците са  запознати с употребата на web.2.0 и интернет трендовете. Също така, колегите имаха възможността да обменят опит и добри практики с учители от различни държави, които работят в същата сфера. Участниците стигат до извода, че използването на технологиите в час мотивира учениците да останат концентрирани, работейки в малки групи и повишава нивото им на ангажираност с процеса. ИКТ също насърчават учениците да поемат отговорност за собственото си обучение и повишава уменията им за работа в екип. Беше проведена презентация в училище за запознаване на колегията с възможностите, които предоставят тези платформи. Презентацията бе съпроводена с огромен интерес и желание за практическо приложение на платформите от страна на колегията.

2. Структуриран обучителен курс на тема „Подходи за обучение по езиците: Methodology Revisited,Revitalised, Re enegised“.

Този курс съответства на виждането ни, че насърчаването на изучаването на чужд език от учащи е много важно, тъй като владеенето на поне един чужд език е сред основните умения, необходими на хората, за да бъдат адекватно подготвени за пазара на труда и би им дало възможност за най-пълноценна реализация. Насърчаването на езиковото многообразие чрез изучаване на езици е в съответствие с една от специфичните цели на програмата Еразъм+, която считаме че е неотменно свързана с подходящата квалификация на учителите преподаващи езици и предмети на чужд език в училище.

Untitled

„Подходи за обучение по езиците: Fluency and English Language Development for teachers; TEL-Technology Enhanced Learning and Language Teaching Methodology Courses“ се проведе от 26.03.2018 до 06.04.2018г.  в Малта. Целта на този двуседмичен курс е учителите да експериментират редица интересни дейности, свързвани с обучението по английски език в съвременната класна стая. Той обхваща широк кръг от преподаване на идеи и дейности, с цел учителят да оживи уроците и да ги направи по-мотивиращи за учениците. Сесиите, са под формата на практически дейности, имащи отношение към собствения  педагогически опит, познания и умения на участниците.На обучителния курс колегите имаха възможността да обсъдят с  чуждестранните колеги как показаните дейности, платформи и материали да бъдат адаптирани и приложени в процеса на  преподавателската практика, съобразени с класове и ситуации.

В периода 20.11.2017 — 24.11.2017 наш учител участва в квалификационен курс  „Training for French teachers“  предоставен от Lyon Bleu в град Лион, Франция.
Курсът се състои от две части – лингвистично усъвършенстване и представяне на съвременни методически техники в чуждоезиковото преподаване на френски език.
По време на първата част, освен разгледаните граматически и лексикални единици,участниците се запознават и с подхода на френските преподаватели за представяне на съответния материал пред изучаващи езика. Втората част, свързана по-конкретно с преподавателската  работа, се състои от 3 ателита
• Ателие „Автентичните документи в чуждоезиковото обучение“ целящо да се съставят педагогически материали от предмети от реалния живот – плакати, етикети, табели, картини, филми песни
• Ателие ,Дак да оценяваме“ – представящо различни мотивиращи начини за оценяване на знанията.
• Ателие „Как да управляваме различията на учащите“ – насочено към изравняване на общото ниво на усвояване на учебния материал.

3. Структуриран обучителен курс на тема: „Методология за интегрирано изучаване на учебно съдържание и езици“/Content and Languag Integrated Learning (C L I L)

Курс, подбран в съответствие с един от приоритетите на институцията свързан с организиране на обучение за преподаване на учебни предмети на чужд език. Считаме че, пълноценното практическо на изучаването на чужд език се постига чрез използването му като средство за общуване , което се подкрепя с помощта на използването му и в други часове освен тези по езика.

Untitled

„Методология за интегрирано изучаване на учебно съдържание и езици“ Content and Languag Integrated Learning (C L I L) Methodology. е курс, проведен от Europass teacher academy в Малта. КЛИЛ е методология на преподаване на предмети на чужд език позволяваща да се учи едновременно езика и предмета. Курсът включва практически методи, с които учителите могат по-добре да постигат образователните цели и ефективно да помагат учениците в усвояването на предмети на чужд език и на самия чужд език,  практически насоки за работа в класната стая и методи за адаптация на собствени ресурси за КЛИЛ уроци.

4. Структуриран обучителен курс на тема: „Щастливо училище – позитивно обучение за добруване и развитие на умения за живота“.

Подбора на този обучителен курс съответства на необходимостта от подобряване на училищната среда за по-добър достъп и съответно успешно приобщаване на децата включително деца с неравностоен произход и на имигранти. Курсът се проведе от 25. 09. 2017 г. – 02. 10. 2017 г. в Барселона, Испания от Europass teacher academy. Дейностите в курса сa ръководeни от високо квалифициран преподавател Марта Моделини и включват групови дискусии, извличане на идеи, насоки на преподаване от самите курсисти. Обучителните дейности са свързани с подобряване на уменията ни за преподаване, повишаване знанията и разширяване представите  за училищното образование в Европа. По време на обучението участниците са запознати, както с фундаменталните позиции на позитивната психология, така и с най-важните международни теории, практики и техники за позитивно образование.Untitled

Участниците в курса имаха възможност да обменят идеи и да поставят началото на бъдещи партньорства в сферата на образованието. Новопридобитите знания и умения са споделени  с колеги на училищно ниво. Те се разпространяват сред други преподаватели и на срещи на методическите обединения в 133. СУ и  на организирани педагогически практики.

5. Структуриран обучителен курс на тема „Обучение за учащи в неравностойно положение включително бежанци и търсещи убежище, в интеркултурна среда, толерантност и зачитане различията в клас“

Избора на този курс подкрепя установената необходимост от квалификациите на учители зa работа в мултикултурна среда и използване на адекватни подходи които биха позволили създаване на атмосфера на зачитане и толерантност за по-добри академични постижения,
постигане на хармонична щадяща среда в училище и съответства на приоритената цел за развитие на включващо образование у нас, необходимостта от която излиза на преден план в последно време с изключителна острота в светлината на международната и регионална политическа обстановка.

UntitledКурсът „Коучинг за бежанци – търсещи убежище, мигранти: междукултурност, толерантност и разнообразие в класните стаи“  се проведе в Испания от Servantes training в периода 05.05.2018-11.05.2018. Европа се нуждае от по-сплотени и приобщаващи общества, които позволяват на гражданите да играят активна роля в демократичния живот. Образованието е ключово за популяризиране на общите европейски ценности, насърчаване на социалната интеграция, засилване на междукултурното разбирателство и чувство за принадлежност към общността. Курсът  запознава с техниките за енергийна психология (ЕПТ) заедно с техниките за емоционална свобода (ЕФТ) със силен акцент за използването на тези инструменти в междукултурна, толерантна и разнообразна среда. Важен елемент беше разбирането на връзката между стреса и физическото и психическото здраве, изследване на здравните проблеми, които преобладават в учителската професия. Участниците получават умения да управляват и намаляват нивата на стрес, като по този начин подобряват не само цялостното си здравословно състояние, но и ежедневното си взаимодействие с учениците и колегите си.

6. Структуриран обучителен курс на тема „Да направим училището по-интернационално“

Включването на този курс в програмата за квалификации през предстоящата година е продиктувано от постоянната необходимост от интеркултурен обмен с цел подкрепа на атмосферата на толерантност и многообразието в училище и в съответствие с европейските и национални приоритети за се създаване на условия за да установяване на контакти и международни партньорства и с европейски образователни институции. Очакваме в резултат да се създадат условия за активно участие в обществения живот и развитие на чувството за европейска идентичност и гражданство на работещите в институцията, да се повиши капацитета, привлекателността и международното и измерение на 133 СУ като цяло. Курсът се проведе в Алкала де Енарес, Мадрид, Кралство Испания в периода 22 – 28.08.2017г., организиран от Институт „Сервантес“.

UntitledОбучението е свързано с придобиване на опит, умения и познания в сферата на финансирането и управлението на Европейски проекти за култура, образование и обучение. Беше осигурен достъп до успешни и работещи модели на проектни предложения, материали и инструментариум за ефективно моделиране и управление на проекти на Европейско ниво. Участниците  бяха запознати с ползите и преимуществата, които предоставя на училищата Европейската комисия чрез проектния механизъм. В резултат на обучението участниците са запознати с възможностите за европейско финансиране в контекста на Европейската финансова рамка 2014 – 20 и коректните подходи при кандидатстване за субсидия. Предоставени са ръководство и ценни напътствия за моделиране на предложения за обучителни проекти и успешното им планиране и експлоатация чрез наличните възможности за европейско финансиране. Разяснена е детайлно процедурата по договаряне на ефективно партньорство при реализацията на транснационални проекти, основни принципи на успешен мениджмънт на проект, като организация и планиране на времето, мониторинг и развитите на проекта, генериране и отчитане на доклади. С придобитите от участниците познания се надяваме да повишим организационния капацитет на училището за създаване на успешни проекти и изграждане на ефективни партньорства за бъдещо сътрудничество в рамките на програмата „Еразъм+“.

В  училището беше проведена презентация и кратък уъркшоп за разясняване основните принципи на функциониране на програмата. Колегите, проявяващи интерес за участие са регистрирани в портал E-Twinning и School Educational Gateway.

Untitled

В резултат на обученията преподавателите  придобиха опит и компетенции, които  прилагат ежедневно в работата си в училище. Използвайки знанията и уменията в пряката си работа, но и споделяйки опита си, считаме, че  постигаме планирания ефект за подобряване на качеството на обучение и усъвършенстване на образователния процес като цяло.

Untitled
След приключване на обученията проведохме мероприятия за споделяне на опита придобит от тях в две основни направления, включващи представянето им пред колектива и демонстрирането на практическото им приложение. На първи етап   обучените учители презентираха  педагогическия съвет целите, задачите, основните умения, техники и подходи научени от обученията. На някои от презентациите участваха представители на Регионално управление на образованието, гр.София.Untitled

Бяха проведени  открити уроци в рамките на учебната година за споделяне на опита на училищно и регионално ниво. Така придобитият опит и знания  бяха разпространени като този подход ни позволи да се оценим практически наученото в действие.

Untitled
В по-общ план очакваме да постигнем качествено изменение на образователни процес в резултат на придобитите компетенции, знания и умения от обучените преподаватели.
На първо място, в резултат на практическото обучение на преподавателите, включващи използването на ИКТ технологиите при обучението чрез ежедневно им прилагане като очакваме това да доведе до по-добра дигитална грамотност на учащите, а също така и до по-голяма интерактивност в клас, както и на привлекателността на учебиня процес като цяло. Стратегията за все по–широко използването на ИКТ в обучението в 133 СУ отговаря на националните и европейски политики и инициативи в областта на цифровите технологии.
Във връзка с езиковото обучението в практически ефективни техники и практики за преподаване очакваме да постигнем повишаване на компетенциите на преподавателите и по-добра мотивация на учащите, съответно по-добри резултати от учебия процес. В дългосрочен план това би допринесло за повишаване езиковата култура и по-добро усвояване на практически и комуникативни умения на чужд език, тъй като многоезичието и владеенето на чужди езици е един от акцентите на европейската политика и една от специфичните цели на Програма Еразъм+.
Предвидените обучения за квалификация на учителите включващо уменията за общуване и други меките компетенции на учащите целят развитие на щадяща и мотивираща среда в училище и са насочени към придобиване реално приложими умения за справяне с ежедневните проблеми. Съвместно с обучението за подпомогне на учителите в работата им с мултикултурни класове, за интегриране на деца с различен етнически произход, на чужденци и имигранти се надяваме да допринесат за създаване на по-щадяща и мотивираща образователна среда. Очакваме насърчаване на приобщаването и социалното включване, които да допринесат за по-добра реализация в живота, по-висока заетост и намаляване риска от безработица на завършващите млади хора, приоритети на национално и европейско ниво.


ПРАВИЛА
За подбор на УЧИТЕЛИ ЗА УЧАСТИЕ в проект „Да направим
училището по-интерактивно и интернационално“ по ПРОГРАМА
ЕРАЗЪМ +, КД 1 „Образователна мобилност за граждани“, KA101 –
Мобилност на персонал в училищно образование
Документи за участие:
1. Мотивационно писмо
2. Заявление за участие
3. Декларация за владеене на чужд език
КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА КАДИДАТИТЕ:
1. Познаване на целите, задачите и дейностите на проекта – 3т.
2. Ясна и пълна мотивация за включване в проекта – 3т.
3. Качества, квалификация и опит на кандидата -5т
• Работa по училищни проекти/1/
• Организационни качества, доказани в участието в училищните
дейности и образователния процес /2/
• Организационни качества, доказани в участието в извънучилищни
дейности /2/
4. Владеене на чужд език – 3 т.
5. Способности за работа в екип – 3 т.
6. Очакван принос на кандидата в дейностите и разпространение на
резултатите на проекта – 3т.

Comments are closed