Образци на документи

Образци на документи, необходими за отпускане на стипендия след завършено основно образование

 • Информация и образци на заявления по предоставянето на услугите
 • Вътрешни правила за отпускане на стипендии за ученици след завършено основно образование- 2018 г.
 • Заявление за отпускане на стипендия
 • Декларация за среден успех
 • Заявление за отпускане на еднократна стипендия
 • Заявление за отпускане на стипендия на ученик с увреждания
 • Заявление за отпускане на стипендия на ученик родител/и
 •  Образци на документи за извиняване на отсъствия

  • Заявление за извиняване на отсъствия до 3 дни до кл.р-л –  въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя до класния ръководител. Подава се преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище.
  • Заявление за извиняване на отсъствия до 7 дни до директор – с предварително разрешение на директора. В случай че заявлението не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят уведомява за това класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. Директорът на училището въз основа на заявлението взема решение дали отсъствията на ученика са по уважителни причини.
  • Заявление за освобождаване от ФВС по здравословни причини

   

   

   

  Comments are closed