Образци на документи

Образци на документи, необходими за отпускане на стипендия след завършено основно образование

 Образци на документи за извиняване на отсъствия

  • Заявление за извиняване на отсъствия до 3 дни до кл.р-л –  въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя до класния ръководител. Подава се преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище.
  • Заявление за извиняване на отсъствия до 7 дни до директор – с предварително разрешение на директора. В случай че заявлението не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят уведомява за това класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. Директорът на училището въз основа на заявлението взема решение дали отсъствията на ученика са по уважителни причини.
  • Заявление за освобождаване от ФВС по здравословни причини

 

 

 

Comments are closed