Публични покани

08.07.2020

Протокол работна комисия

 

23.06.2020

Обява за удължаване на срока на обществена поръчка за извъшване на СМР

 

12.06.2020 г.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ – СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА

Обява за обществена поръчка
Проект на договор
Техническа спецификация
Образци на документи
Количествено-стойностна сметка
Информация за публикувана обществена поръчка в АОП

16.04.2020.

Протокол за класирани участници

 

31.03.2020 г.

Обществена поръчка за доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници за безвъзмездно ползване от учениците на 133 СУ „А.С.Пушкин“ за учебната 2020/2021г. по обособенни позиции.

1. Заповед на директора на 133 СУ „А.С.Пушкин“ за обявяване на обществена поръчка за учебници и учебни помагала
2. Решение за откриване
3. Одобрена документация
4.Образци на документи
5.Проект договор
6.Техническа спецификация
7.1 Покана ‘Просвета София’
7.2 Покана ‘Просвета Плюс’
7.3 Покана ‘Клет България’
7.4 Покана ‘Битова техника’ гр.Варна
7.5 Покана ‘БГ Учебник’
7.6 Покана ‘Даниела Убенова-Даниела Беланска’

 

11.07.2019 г.
Протокол от заседание на комисия за избор на изпълнител на обществена поръчка за извършване на СМР


02.07.2019 г.
Обява за удължаване на срока на обществена поръчка за извъшване на СМР


19.06.2019 г.

1.Обява за извършване на строително ремонтни работи на сградата на 133 СУ „А.С.Пушкин“

Обява за извършване на строително – ремонтни работи в сградата на 133 СУ

2 Проект на договор за ремонт 

3. Техническа спецификация 

4. Образци на документи

5. КСС

6.Информация за публикувана обществена поръчка в АОП


Заповед за класиране на участници и определяне на изпълнител на обществена поръчка
Протокол от работата на Комисия за разглеждане и оценка на получените оферти
Заповед за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.20 ал.3 от ЗОП
Документация за подготовка на оферта за участие в обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Заповед за място, ден и час за оценяване на предложенията