Публични покани

11.07.2019 г.
Протокол от заседание на комисия за избор на изпълнител на обществена поръчка за извършване на СМР


02.07.2019 г.
Обява за удължаване на срока на обществена поръчка за извъшване на СМР


19.06.2019 г.

1.Обява за извършване на строително ремонтни работи на сградата на 133 СУ „А.С.Пушкин“

Обява за извършване на строително – ремонтни работи в сградата на 133 СУ

2 Проект на договор за ремонт 

3. Техническа спецификация 

4. Образци на документи

5. КСС

6.Информация за публикувана обществена поръчка в АОП


Заповед за класиране на участници и определяне на изпълнител на обществена поръчка
Протокол от работата на Комисия за разглеждане и оценка на получените оферти
Заповед за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.20 ал.3 от ЗОП
Документация за подготовка на оферта за участие в обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Заповед за място, ден и час за оценяване на предложенията