Прием след VII клас

Четвърто класиране – 2018 г.

Приети ученици в 133 СУ „А.С.Пушкин“

Четвърто класиране

Трето Класиране – 2018 г.

Приети ученици в 133 СУ „А.С.Пушкин“

Списък III-то класиране след VII кл.

Второ Класиране – 2018 г.

Приети ученици в 133 СУ „А.С.Пушкин“

201807131038

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ 2018 г
ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ В 133 СУ „А.С.Пушкин“

Списък с училища – гнезда за приемане на заявления на учениците от VII клас за първо и трето класиране от училища на територията София-град – 2018 г. 


Дейности по приемането на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2018-2019 г.

Уважаеми седмокласници,

уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавните и общинските училища за учебната 2018/2019 година  започват.

За Ваше улеснение обръщаме внимание на  някои основни моменти от кампанията:

 • Приемните изпити по български език и литература и математика са на 21.05.2018 г. и на 23.05.2018 г.

Те се провеждат в 133 СУ, където се обучава ученикът в VII клас.

Изпитите се състоят от два модула, като първият е тест за Национално външно оценяване, а вторият е за кандидатстване по Наредба № 10.

За явяването на изпитите по български език и литература и математика не се подават заявления.

И на двата изпита се пише със син химикал. За изпита по математика се носят чертожни инструменти и се чертае с молив.

 • Заявления за приемен изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство и музика се подават от 14.05.2018 г. до 18.05.2018 г. в  133 СУ.
 • До 22.05.2018 г. се получават служебни бележки, удостоверяващи мястото за полагане на приемните изпити за проверка на способностите по изобразително изкуство и музика за всеки кандидат, който е подал заявление за явяване на изпитите.

Важно: Училищната комисия  приема заявления за участие в  изпити за проверка на способностите  само за профилирани и професионални паралелки в училища към Министерство на образованието. За училищата към Министерство на културата и министерство на спорта (спортни училища) приемът се извършва във всяко конкретно училище.

 • Резултати от тестовете по български език и литература и по математика се обявяват до 06.06.2018 г.
 • Резултатите от изпитите за проверка на способностите се обявяват до 11.06.2018 г.

От информационното табло в училището и от сайта на РУО – София-град можете да се запознаете с цялата информация относно датите, условията и изискванията при провеждането на изпитите.

 • Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити: 13.06. -19.06.2018 г.

След получаване на служебната бележка с оценките от приемните изпити и свидетелство за основно образование, се подава заявление. Родителите, които подават заявления за кандидатстване след VII клас трябва да подават само едно заявление за класиране по техен избор – електронно или в училище- гнездо. На сайта на РУО ще има информация кои са училищата-гнезда. Училището-гнездо може да се избере свободно – няма ограничения за райониране.

Попълването на заявлението трябва да се извърши много внимателно, четливо и добре обмислено. Подредбата на училищата трябва да се осъществи от най-желаните низходящо към по-малко желаните профили, професии и специалности на конкретните училища.

Други документи, необходими при подаване на заявленията за участие в първи етап на класиране:

                    • Копие на свидетелството за основно образование и оригинал за сверяване;

                   • Копие на служебната бележка с оценките от изпитите и оригинал за сверяване;

                   • Копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстване по специалност от професии в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища и оригинал за сверяване.

 • Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране – 04.07.2018г.-06.07.2018 г.

 Училищната комисия  по записване на учениците след първо класиране в 133 СУ е с работно време : понеделник- петък от 08:00ч. до 12:30ч. и 13:30 до 18:00ч.

Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото си от първия етап на класирането.

 • Ако кандидатът е минал на по-предно свое желание след второ класиране, следва да се запише в приемащото училище от 13.07.2018 г. до 17.07.2018 г.

Училищната комисия  по записване на учениците  след второ класиране в 133 СУ е с работно време : понеделник- петък от 08:00ч. до 12:30ч. и 13:30 до 18:00ч.

 • За неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране от 20.07.2018 г. до 24.07.2018 г..

За целта следва да се подаде ново заявление в училището-гнездо, в което желанията могат да се подредят отново, съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на кандидата. Ако на втори етап ученикът се е записал, за да подаде заявление за участие в трети етап, трябва да изтегли документите си от училището, в което е приет.

 • Записване на приетите на трето класиране ученици  от 27.07.2018г. до 30.07.2018г.

Училищната комисия  по записване на учениците  след трето класиране в 133 СУ е с работно време : понеделник- петък от 08:00ч. до 12:30ч. и 13:30 до 18:00ч.

 • След обявяване на резултатите от третия етап на класирането и останалите свободни места – 02.08.2018 г., следва етап на попълване на незаетите места по приемащи училища. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища.

За справки, консултации и допълнителна информация се обръщайте към комисиите по приема във Вашето училище, в училищата-гнезда и към РУО – София-град.

Важно :  Всеки етап на класиране завършва със записване на ученика в VIII клас в училището, в което е приет, като подава следните документи:

• заявление до директора;

оригинал на свидетелството за основно образование;

оригинал на служебната бележка с оценките от изпитите;

• оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

За допълнителна информация:

www.ruo-sofia-grad.com – прием на ученици

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Заповед № РД 09-4135/29.08.2017 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование

2. НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

. Инструктаж за учениците


Прием на ученици след завършен VII клас в 133 СУ „А.С.Пушкин“ за учебната 2018/2019 година

За учебната 2018/2019 година в 133 СУ „А. С. Пушкин“ ще бъдат приети 4 паралелки както следва:

1 паралелка с интензивно изучаване на английски език;

1 паралелка с интезнивно изучаване на френски език;

2 паралелки с интензивно изучаване на руски език.

Начин на балообразуване:

резултат от НВО по БЕЛ х 2 + резултат от НВО по матеметика х 2 + оценките по БЕЛ и матеметика от от свидетелството за основно образование.

Държавен план-прием в VIII клас в профилирани и професионални паралелки в профилирани и професионални гимназии, в средните и обединените училища, дневна форма на обучение


Във връзка с балообразуването и кандидатстването след завършен VII клас

През последните две седмици в медиите се появиха коментари, свързани с балообразуването след завършен VII клас, в които се казва, че в общата оценка по изучаваните предмети влизат оценките от V, VI и VII клас. Тези коментари са резултат от неправилен прочит на чл. 28 от Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците, в който се казва, че „оценките по всеки учебен предмет при завършване на прогимназиалния етап на основното образование са годишните оценки по учебния предмет, изучаван във всеки от класовете – V, VI и VII, от прогимназиалния етап в задължителните и в избираемите учебни часове… „.

Законът за предучилищното и училищното образование дава възможност за всеки клас и всяка паралелка да има отделен учебен план. Вследствие на това, изучаваните предмети в отделните класове и паралелки може да се различават. Цитираният член указва кои оценки ще се вземат за изготвяне на свидетелството за завършено основно образование. Така, при завършване на учебната2018- 2019 година в издаваните свидетелства ще са изписани отделно оценките от V, VI и VII клас.

Условията за осъществяване на държавния план прием след завършено основно образование се определят в Раздел III, чл. 54 до чл. 72 на Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование. Там ясно се казва, че при балообразуването участват само определени оценки от VII клас, т.е. оценките от 5-ти и 6-ти клас не участват в балообразуването.