Прием след VII клас

Списък на учениците, приети на четвърто класиране в 133 СУ                                                                      

 

 

На вниманието на родителите – IV-то класиране на ученици 2017 г.

От 25 юли до 26 юли 2017 г. в 133 СУ ще се проведе четвърто класиране.

Работното  време на комисията е от 9:00 до 18:00 часа.

Прием на документи – на 25.07.2017 от 9:00 до 18:00 ч. и  на 26.07.17 до 14:00 ч.

Класирането ще бъде обявено на 26.07.2017 след 15:00 часа

Записване – на 27.07.17 от 9:00 до 17:00 часа

 

 

 

 Кодове на паралелките за учебната 2017/18 г. за приемане в 8. клас – София-град 


ВАЖНО!

От тази година ще можете да подавате заявление за участие в първи(трети) етап на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас по електронен път в сайта https://priem.mon.bg/, който ще бъде активен за въвеждане на желанията на учениците от 16.06.2017 г.

Друга възможност за подаване на заявления е на хартия в училищата-гнезда.

Кодовете за паралелките ще бъдат публикувани на сайта на РУО.

При подаване на заявления в училищата – гнезда необходимите документи са:

1. Заявление /по образец/ – можете  да го изтеглите от сайта на РУО

2. Свидетелство за  основно образование /Само се проверява за наличие. Не се взима копие/

3. Медицинско удостоверение за кандидатстващите в професионалните гимназии и профилите „Изкуство“ и копие

За Ваше улеснение е пусната ДЕМО-СРЕДА за кандидатстване за паралелките след завършен VII клас на http://demo.priem.mon.bg/ 

Може да влезете и да пробвате как се подават желания в онлайн платформата.

Това е ДЕМО-СРЕДА и не е реално подаване! Демо-системата ще е достъпна до 24 часа на 14.06.2017.

ВАЖНО!


На адрес www.rio-sofia-grad.com, раздел „Прием на ученици“ > „Прием след завършен VII клас“ са достъпни заявленията за първо и трето класиране; статистика по БЕЛ и математика и училищата-гнезда.

Балообразуване (максимален бал 500 точки):

 • удвоената оценка от НВО по Математика (макс. 2х100 точки);
 • удвоената оценката от НВО по БЕЛ (макс. 2×100 точки);
 • оценката по Математика от удостоверението за завършен 7-ми клас, преобразувана в точки** (макс. 50 точки);
 • и оценката по БЕЛ от удостоверението за завършен 7-ми клас, преобразувана в точки** (макс. 50 точки).

**Заб.: по скала според ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците: отличен 6 се приравнява на 50 точки; много добър 5 се приравнява на 39 точки; добър 4 се приравнява на 26 точки; среден 3 се приравнява на 15 точки.

Важно уточнение за учениците от VII клас и техните родители

 1. Заявленията, които са подали към Областната комисия за прием на ученици след завършен VII клас и изпитът за проверка на способностите се отнасят само за профилирани и професионални паралелки в училища към Министерство на образованието. За училищата към Министерство на културата и министерство на спорта (спортни училища) приемът се извършва във всяко конкретно училище.
 2. По непотвърдена официално информация към момента резултатите от областните кръгове на олимпиадите ще се въвеждат от Областната комисия в електронната система и ще излязат в служебните бележки, които учениците ще получат след НВО и изпитите за проверка на способностите.
 3. Родителите трябва да подават само ЕДНО заявление за класиране по техен избор – електронно или в училище-гнездо.

Дейности по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната 2017-2018– презентация от информационната родителска среща, състояла се на 04.05.2017г.

План-прием след завършен VII клас за учебната 2017/ 2018 г. в столичните училища

 

Информация за родители наученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа

1. Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, ще приема документи в РУО – София-град, ул.“Антим I“, № 17, ет. IV, стая 412, от 03.05.2017 г. до 19.05.2017 г. включително, в присъствието на лекар-педиатър, както следва:

 • понеделник, сряда, петък – от 14.00 часа до 18.00 часа;
 • вторник, четвъртък – от 9.00 часа до 13.00 часа.

2. Учениците подават в РУО – София-град следните документи – оригинал и едно копие:

 • заявление с подредени желания;
 • служебна бележка от училището, в което се обучават, удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок, с изходящ номер на институцията;
 • протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;
 • служебна бележка, удостоверяваща настаняване в дома – за учениците от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;
 • нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.

3. Редът за приемане на документите е:

 • кандидатът представя медицинските документи на лекаря;
 • лекарят преглежда документацията и нанася на лекарското експертно решение /протокол от специализираната комисия/ номера на заболяването, съгласно Списъка на заболяванията и се подписва;
 • с нанесен номер на заболяването, кандидатът получава два броя заявления от стая № 412 и попълва желанията си;
 • така оформените медицински документи, заедно със заявлението и служебната бележка от училището се представят на комисията за вписване във входящия дневник.

При подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност, придружени от родител или настойник.
На 19.05.2017 г. /крайният срок за приемане на документи/, комисията ще работи до явяване на последния кандидат, независимо от предварителното определено време за работа.
След 19.05.2017 г. документи не се приемат.
За повече информация – 089136524 – инж. Златка Иванова – председател на Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

Дейности по приемането на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2017-2018г.

Уважаеми седмокласници,
уважаеми родители,
Ръководството на 133 СУ „А.С.Пушкин“  Ви уведомява, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавните и общинските училища за учебната 2017/2018 година (съгласно Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН) започват.

За Ваше улеснение обръщам вниманието Ви върху някои основни моменти от кампанията:

Приемните изпити по български език и литература и математика са на 19.05.2017 г. и на 22.05.2017 г.

Те се провеждат в 133 СУ „А.С.Пушкин“, където се обучава ученикът в VII клас.

Изпитите се състоят от два модула, като първият е тест за Национално външно оценяване, а вторият е за кандидатстване по Наредба № 10. Възможно е кандидатстване и само с резултатите от първия модул, но резултатът ще е по-нисък.

За явяването на изпитите по български език и литература и математика не се подават заявления.

И на двата изпита се пише със син химикал. За изпита по математика се носят чертожни инструменти и се чертае с молив.

Заявления за приемен изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика и хореография се подават от 05.05.2016 г. до 10.05.2017 г. в 133 СУ „А.С.Пушкин“.

До 12.05.2017 г. се получават служебни бележки, удостоверяващи мястото за полагане на приемните изпити за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика и хореография за всеки кандидат, който е подал заявление за явяване на изпитите.

Резултати от тестовете по български език и литература и по математика се обявяват до 05.06.2017 г. в 133 СУ „А.С.Пушкин“

Резултатите от изпитите за проверка на способностите се обявяват до 09.06.2017 г.в 133 СУ „А.С.Пушкин“.

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити: 12-13.06.2017г.

След получаване на служебната бележка с оценките от приемните изпити и удостоверението за завършен VII клас, се подава заявление (по образец в училище-гнездо) за участие в първи етап на класиране в срок от 16.06.2017 г. до 22.06.2017 г. Попълването на заявлението трябва да се извърши много внимателно, четливо и добре обмислено. Подредбата на училищата трябва да се осъществи от най-желаните низходящо към по-малко желаните профили, професии и специалности на конкретните училища. На сайта на РУО ще има информация кои са училищата-гнезда. Училището-гнездо, може да се избере свободно – няма ограничения за райониране.

Други документи, необходими при подаване на заявленията  за участие в първи етап на класиране:

• Копие на удостоверението за завършен VII клас и оригинал за сверяване;

• Копие на на служебната бележка с оценките от изпитите и оригинал за сверяване;

• Копие на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, при кандидатстване за профили „Изкуства“ и „Спорт“ и за специалностите от професиии оригинал за сверяване.

Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап от класирането (от 28.06.2017 г. до 30.06.2017г.). Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото си от първия етап на класирането. Ако кандидатът е минал на по-предно свое желание, следва да се запише в приемащото училище от 05.07.2017 г. до 07.07.2017 г.

За неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране (от 11.07.2017 г. до 13.07.2017 г.). За целта следва да се подаде ново заявление в училището-гнездо, в което желанията могат да се подредят отново, съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на кандидата. Ако на втори етап ученикът се е записал, за да подаде заявление за участие в трети етап, трябва да изтегли документите си от училището, в което е приет.

След обявяване на резултатите от третия етап на класирането и останалите свободни места – 21.07.2017 г., следва етап на попълване на незаетите места по приемащи училища. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища.

За справки, консултации и допълнителна информация се обръщайте към комисиите по приема във Вашето училище, в училищата-гнезда и към РУО – София-град.

ВНИМАНИЕ: Всеки етап на класиране завършва със записване на ученика в VIII клас в училището, в което е приет, като подава следните документи:

• заявление до директора;

• оригинал на удостоверението за завършен VII клас;

• оригинал на служебната бележка с оценките от изпитите;

• оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, при кандидатстване за профили „Изкуства“ и „Спорт“ и за специалностите от професии.
За допълнителна информация: 

www.rio-sofia-grad.com – прием на ученици

7klas.mon.bg

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1.  График за дейностите по приемането на ученици в държавни и в общински училища за уч. 2017-2018г.

2.  Заповед на началника на РУО – София-град за утвърждаване на държавен план прием за учебната 2017-2018г.

3.  Приложение №1 към заповед № РД01-145/28.03.2017г. на началника на РУО