Прием след VII клас


Указания за насочване на ученици с хронични заболявания
Насочване на ученици със специални образователни потеребности

Прием на ученици след завършен VII клас в 133 СУ „А.С.Пушкин“ за учебната 2018/2019 година

За учебната 2018/2019 година в 133 СУ „А. С. Пушкин“ ще бъдат приети 4 паралелки както следва:

1 паралелка с интензивно изучаване на английски език;

1 паралелка с интезнивно изучаване на френски език;

2 паралелки с интензивно изучаване на руски език.

Начин на балообразуване:

резултат от НВО по БЕЛ х 2 + резултат от НВО по матеметика х 2 + оценките по БЕЛ и матеметика от от свидетелството за основно образование.

Държавен план-прием в VIII клас в профилирани и професионални паралелки в профилирани и професионални гимназии, в средните и обединените училища, дневна форма на обучение


Във връзка с балообразуването и кандидатстването след завършен VII клас

През последните две седмици в медиите се появиха коментари, свързани с балообразуването след завършен VII клас, в които се казва, че в общата оценка по изучаваните предмети влизат оценките от V, VI и VII клас. Тези коментари са резултат от неправилен прочит на чл. 28 от Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците, в който се казва, че „оценките по всеки учебен предмет при завършване на прогимназиалния етап на основното образование са годишните оценки по учебния предмет, изучаван във всеки от класовете – V, VI и VII, от прогимназиалния етап в задължителните и в избираемите учебни часове… „.

Законът за предучилищното и училищното образование дава възможност за всеки клас и всяка паралелка да има отделен учебен план. Вследствие на това, изучаваните предмети в отделните класове и паралелки може да се различават. Цитираният член указва кои оценки ще се вземат за изготвяне на свидетелството за завършено основно образование. Така, при завършване на учебната2018- 2019 година в издаваните свидетелства ще са изписани отделно оценките от V, VI и VII клас.

Условията за осъществяване на държавния план прием след завършено основно образование се определят в Раздел III, чл. 54 до чл. 72 на Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование. Там ясно се казва, че при балообразуването участват само определени оценки от VII клас, т.е. оценките от 5-ти и 6-ти клас не участват в балообразуването.