Прием на ученици в I клас

21.06.2017 г. След III-то класиране за първи клас  в 133 СУ е приета

Йоана Боянова Ждребева

 

16.06.2017: След II класиране за първи клас в 133 СУ е налично 1 (едно) свободно място.

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ

 
УЧЕНИЦИ ЗА I КЛАС  ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
1 Йоана Иванова Мотева
2 Марая Александър Александрова
3 Дара Атанасова Койчева
4 Александър Христов Токилиев
5 Мария Димитрова Минева
6 Калин Красимиров  Христов
7 Ема Калинова Колевска
8 Николай Ивайлов Христов
9 Васил Валентинов Георгиев
10 Леонид Георгиев Янев
11 Снежина Георгиева Ценова
12 Кирил Кирилов Георгиев
13 Димитър Руменов Тодоров
14 Петя Данаилова Баева
15 Ния Мариянова Димитрова
16 Магдалена Миленова Узунова
17 Климентина Димитрова Димитрова
18 Ава Стефан Маркова
Уважаеми родители, днес 13.06.2017г. от 17:30 ч. ще се проведе  родителска среща с родителите на новоприетите първокласници. Следващата среща ще бъде през м. септември.

НЕЗАЕТИ  МЕСТА ЗА I КЛАС СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ- 18 БР.

Процедура по приема за първи клас  след първо класиране

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че подаването на заявления за участие във второ класиране за прием в първи клас ще се осъществи на 09.06 и 12.06.2017г. в каб.№6, втори етаж на училището. Заявленията могат да бъдат попълнени на място в училището или да се изтеглят  тук. Списъците на класираните ученици ще бъдат публикувани по обявения график.

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Обръщам внимание, че в изпълнение на  т. 5.2 от Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на гр. София, родителите/настойниците на всички ученици, кандидатстващи за прием в първи клас в общинските училища подават заявления в желаните от тях училища в срок, съгласно Графика на дейностите по т.2 от същата Система, при наличие на свободни места за  II-ро и III-то класиране.

ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД


 СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧEБНАТА 2017 / 2018 г.

 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

За учебната 2017/2018г. ще се приемат  4 паралелки по 24 ученика.

Съгласно учебния план на училището в І клас се изучава руски език 3 часа седмично под формата на избираем учебен предмет.

II. КРИТЕРИИ И ТОЧКОВА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017 – 2018г.

Класирането ще се прилага съгласно критерии, утвърдени от СОС  с Решение № 83 по Протокол № 29/23.02.2017г., и допълнителни критерии, утвърдени с решение на Педагогическия съвет на 133СУ “А.С.Пушкин“ с Протокол №11/14.03.2017г. и съгласувани с Обществения съвет към училището

Точки Критерии Документи

ОБЩИ КРИТЕРИИ

 

43т. 1.      Настоящ адрес, съвпадащ с постоянния адрес на родителя/настойника в границите на определената за училището прилежаща територия

 

Забележка: Районната администрация определя границите на прилежащите територии /улици, квартали, микрорайони, ж.к. и др./ към всяко училище, намиращо се на територията на съответния административен район.

Писмо от Кмета на район Средец

КАРТА  Забележка: Очертаните граници на прилежащите територии са външни. В района на училището попадат само адресите, намираши се от въртешната страна на граничната улица/булевард.

 

 

 Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/ настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.

Лична карта на един от родителите/ за справка/

30т. 2.      Настоящ адрес на родителя/настойника в  административния район на училището (район Средец), съвпадащ с постоянния адрес на територията на Столична община Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/ настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.

Лична карта на един от родителите

29т. 3.      Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището (район Средец), различен от постоянния адрес на територията на Столична община Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/ настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.

Лична карта на един от родителите/ за справка/

28т. 4.      Настоящ адрес на родителя/ настойника, съседен на административния район на най- близкото училище Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/ настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.

Проверка от Комисията

20т. 5.      Настоящ адрес на родителя/ настойника на територията на Столична община Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/ настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.
При класирането ученикът получава точки само по един от критериите от т.1, до т.5. Ако кандидатстващият отговаря на повече от един от посочените по-горе критерии, се взема предвид този, който носи по-голям брой точки

 

20т. Други деца от семейството, обучаващи се в училището Удостоверява  се  от училището  по системата АДМИН.
10т. Адрес на месторабота на един от родителите в границите на определената за училището прилежаща територия Служебна бележка от работодателя с изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
8т. Адрес на месторабота на един от родителите в административния район на училището (район Средец) Служебна бележка от работодателя с изх. №. мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
 

СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ

 

22т. Дете с двама починали родители Акт за смърт на родителите и Удостоверение за раждане на детето.
20т. Дете с един починал родител Акт за смърт на родителя и Удостоверение за раждане на детето.
20т. Дете с трайни увреждания над 50 % Удостоверява се с решение на ТЕЛК.
20т. Дете от многодетно семейство Удостоверение за раждане на децата.
20т. Дете. настанено за отглеждане в приемно семейство или осиновено дете Съдебно решение или писмо от съответната дирекция „Социално подпомагане“
 

УЧИЛИЩНИ КРИТЕРИИ

 Във връзка с писмо  №РУО-4124/16.03.2017 на Началника на РУО София – град и решение на ПС №12 / 21.03.2017 г. училищните критерии и точки към тях са следните:
10 т. Трудови или служебни правоотношения на един от родителите в границите на определената за училището прилеж аща територия възникнали преди  01.03.2017г. За заетите по трудово/служебно правоотношение:

Трудов договор или акт за назначаване на държавен служител и копие от   тези документи. (данните на работодател и трудово възнаграждение се заличават пред комисията) и последният анекс към него, ако същият е с актуална дата преди 01.03.2017г

Копие на уведомление по чл.62 ал.3 от КТ

За зачитане на съответния критерий се предоставят всички упоменати документи!

 

12 т. Брат и /или сестра, които са записани в училището и през учебната 2016/2017г. няма да завършват прогимназиален или гимназиален етап. Удостоверение за раждане на детето, което ще бъде в I клас

Удостоверение за раждане на ученика на 133 СУ

 

 ЗАБЕЛЕЖКА:  

  • В случаите, когато броят на кандидатстващите ученици, които отговарят на еднакви критерии – с равен брой точки, е по-голям от броя на свободните места, Общественият съвет към училището предлага на Комисията начин за класиране.
  • При съмнения от страна на Комисията за нереален брой на регистрираните на адрес лица, ще бъде поискано удостоверение от общината, доказващо колко човека са регистрирани на настоящия/ постоянния адрес, който е заявен като критерии, съгласно чл.99а от Закона за гражданската регистрация,  и във връзка с § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за гражданската регистрация. При поискване  от страна на Комисията на удостоверение от общината, кандидатстващият е длъжен да го предостави в рамките на 3 (три) работни дни. При установяване на нереален брой регистрирани лица на адреса или при  непредставено в упоменатия срок удостоверение, точките , които носи този критерии, няма да се зачитат.
  • Когато в процеса на кандидатстване настъпи промяна в обстоятелствата, свързани с определени критерии на учениците, родителите/настойникът подавал допълнително заявление до директора на училището в сроковете, посочени в графика на дейностите.

III. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Приемане на документи, класиране и записване- по график съгласно Система за прием на ученици в І клас в общинските училища на територията на Столична община

СРОК ДЕЙНОСТ
15.03.2017 г.

 

Обявяване на допълнителни критерии за прием на ученици за съответното училище.
от 18.04.2017 г.

до 19.05.2017 г. вкл.

Подаване на заявления от родителите за участие в 1-во

класиране.

Работно време на Комисията за прием на документи: 08:30ч-12:30ч,  13:00ч-17:00ч

Във връзка с провеждането на ДЗИ и НВО на 19.05.2017г. работното време на Комисията за прием на документи за I клас ще бъде от 13:30ч. до 17:00ч.

17:00ч. на 02.06.2017г. Обявяване на списъците от I-во класиране.
от 05.06.2017 г.

до 07.06.2017 г. вкл.

 

Записване на учениците от I-во класиране.

17:00ч. на 08.06.2017 г. Обявяване на свободните места за II-ро класиране.
от 09.06.2017 г.

до 12.06.2017 г. вкл.

 

Попълване на сводните места от II -ро класиране.

17:00ч. на 13.06.2017 г. Обявяване на списъците от II -ро класиране.
от 14.06.2017 г.

до 15.06.2017 г. вкл.

 

Записване на учениците от II -ро класиране.

17:00ч. на16.06.2017 г. Обявяване на свободните места за III-то класиране.
от 19.06.2017 г.

до 14.09.2017 г.

Попълване на свободните места.

ЗАБЕЛЕЖКА:

  • За свободни се считат местата, необходими за достигане на максималния брой ученици в паралелка, обявен от училището, но не повече от 24 ученици в паралелка.
  • В случай на класиране на близнак, другият може да бъде приет над посочения максимален брой ученици.

Уважаеми родители,  информираме Ви, че Законът за личните данни ще бъде спазен при подаване на документи.

IV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

Документи, необходими за записване на ученик в първи клас:

  • Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група в детска градина или подготвителен клас в училище – предоставя се на комисията. Задължително!
  • Лична здравно-профилактична карта на детето с внесени всички имунизации от раждането до момента.