Прием на ученици в I клас

 

СЪОБЩЕНИЕ

Родителската среща за учениците от I клас за учебната 2018 / 2019 г. ще се състои на 10.09.2018 (понеделник) от 17:30 часа.

Свободни места за трето класиране- 4

 ГРАФИК ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ПЪРВИ КЛАС

18 юни – до 12 часа – подаване на заявления за трето класиране

18 юни – 18 часа – обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране

19 – 20 юни – до 12 часа – записване на учениците, приети на трето класиране

20 юни – 18 часа – обявяване на свободните места след трето класиране


Родителска среща за родителите на новоприетите в I клас ученици  за учебната 2018/2019 година

Уважаеми родители,

Каним Ви на първа родителска среща, която ще се проведе на 14.06.2018г. от 18:00ч. на I етаж в училището.

Очакваме Ви! 

Второ класиране за прием на ученици в I клас  за учебната 2018- 2019 година в 133 СУ „А.С.Пушкин“

Пореден № Вх.№ Група Точки по критерии
1 3283 3 група  –
2 3309 3 група  –
3 3224 4 група 5 + 3
4 3247 4 група жребий, 5т.
5 3266 4 група жребий, 5т.
6 3249 4 група жребий, 5т.
7 3223 4 група жребий, 5т.
8 3239 4 група жребий, 5т.
9 3300 4 група жребий, 5т.
10 3234 4 група жребий, 5т.
11 3273 4 група жребий, 5т.
12 3319 4 група жребий, 5т.
13 3228 4 група жребий, 5т.
14 3349 4 група жребий, 5т.
15 3316 4 група жребий, 5т.
16 3317 4 група жребий, 5т.
17 3330 4 група жребий, 5т.

На 11.06.2018г. представител на ОС към училището в присъствието на представител на родителите изтегли чрез жребии 14 заявления за второ класиране за прием в I клас.

          Уважаеми родители, напомняме Ви, че при записване на приетите ученици следва да представите оригиналите на документите, удостоверяващи декларираните в заявлението обстоятелства. Задължително се предоставя и оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група.


Свободни места след първо класиране -17

Заявления за участие във второ класиране се подават на 08.06.2018 г.  от 08:00ч. до 17:00ч.

и  на 11.06.2018 г. от 08:00ч до 12:00ч.   

Списък на приетите на второ класиране ученици ще бъде обявен на 11.06.2018 г. – в 18:00ч.


Първо класиране за прием на ученици в I клас за учебната 2018- 2019 година в 133 СУ „А.С.Пушкин“

Пореден № Вх.№ Група Точки по критерии
1 2358 1 група
2 2348 1 група  22+5
3 2343 1 група
4 2301 1 група
5 2300 1 група 22
6 2258 1 група
7 2230 1 група
8 2224 1 група
9 2178 1 група
10 2126 1 група 22
11 2118 1 група
12 2103 1 група
13 2099 1 група 22
14 2097 1 група
15 2090 1 група 22
16 2087 1 група
17 2105 2 група
18 2547 3 група
19 2641 3 група
20 2613 3 група 22
21 2571 3 група
22 2751 3 група
23 2557 3 група
24 2554 3 група
25 2540 3 група
26 2516 3 група 5
27 2444 3 група
28 2229 3 група
29 2321 3 група
30 2306 3 група 22
31 2290 3 група
32 2279 3 група
33 2239 3 група
34 2223 3 група
35 2212 3 група
36 2209 3 група
37 2176 3 група
38 2169 3 група 22
39 2123 3 група 5
40 2086 3 група
41 2115 3 група
42 2112 3 група 6+5
43 2102 3 група 22
44 2100 3 група
45 2098 3 група
46 2095 3 група 22
47 2089 3 група
48 2084 3 група 22
49 2081 3 група
50 2113 4 група 22
51 2108 4 група 22
52 2101 4 група 22
53 2092 4 група 22
54 2085 4 група 22
55 2079 4 група 22
56 2418 4 група 22
57 2275 4 група 22
58 2285 4 група 22
59 2267 4 група 22
60 2121 4 група 22
61 2635 4 група 22
62 2631 4 група 22
63 2257 4 група 22 +5
64 2251 4 група 22+5
65 2241 4 група 22
66 2235 4 група 22
67 2185 4 група 22
68 2172 4 група 22
69 2155 4 група 22
70 2484 4 група 22+5
71 2190 4 група 5+3
72 2350 4 група 6
73 2206 4 група 6
74 2786 4 група 6
75 2536 4 група 6
76 2236 4 група 6
77 2344 4 група жребий, 5т.
78 2244 4 група жребий, 5т.
79 2322 4 група жребий, 5т.
80 2128 4 група жребий, 5т.
81 2760 4 група жребий, 5т.
82 2475 4 група жребий, 5т.
83 2447 4 група жребий, 5т.
84 2615 4 група жребий, 5т.
85 2446 4 група жребий, 5т.
86 2154 4 група жребий, 5т.
87 2425 4 група жребий, 5т.
88 2106 4 група жребий, 5т.
89 2642 близнак
90 2208 близнак
91 2111 близнак
92 2417 близнак
93 2250 близнак
94 2349 близнак
95 2129 близнак

На 01.06.2018г. представител на ОС към училището в присъствието на представители на родителите изтегли чрез жребии 12 заявления за прием в I клас.

          Уважаеми родители, напомняме Ви, че при записване на приетите ученици следва да представите оригиналите на документите, удостоверяващи декларираните в заявлението обстоятелства. Задължително се предоставя и оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група.


За учебната 2018- 2019 година в 133 СУ „А.С.Пушкин“ ще бъдат приети 4 паралелки с по 22 ученици в паралелка

 

Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Приета с Решение № 83 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г., в сила от 1.03.2018 г., отстранени технически грешки с Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 43 от Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обн., ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г., изм. и доп., бр. 12 от 3.02.2017 г., бр. 46 от 09.06.2017 г., в сила от 09.06.2017 г., изм., бр. 77 от 26.09.2017 г.

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

 1. Отменя Решение № 83 по Протокол № 29 от 23.02.2017 г. на Столичен общински съвет, с което е приетаСистема за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.
 2. Приема Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящето решение.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 22.02.2018 г., Протокол № 48, точка 3 от дневния ред, по доклади №№ СОА18-ВК66-486/19.01.2018 г. и СОА18-ВК66-927/07.02.2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Приложение № 1

СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. С тази система се определя редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците.
 2. Настоящата система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община включва дейностите по кандидатстване, класиране и записване на учениците в общинските училища, които се осъществяват по предварително изготвен график.
 3. Графикът на дейностите за прием на ученици в първи клас се изготвя до края на първото тримесечие на всяка календарна година и се публикува на интернет страницата на Столична община и РУО София-град.
 4. Водещият критерий, групите и допълнителните критерии, регламентирани в настоящата система се прилагат за всички общински училища на територията на Столична община, с изключение на училищата, в които има паралелки с разширено изучаване на хореография, изобразително изкуство, музика и др. Тези паралелки не могат да бъдат повече от 70 % от общия брой на паралелките в първи клас за съответното училище.

Раздел II.
ДЕЙНОСТИ

 1. Кандидатстване

5.1. Директорите на общинските училища със заповед определят Училищна комисия /Комисията/, която приема заявления за прием в първи клас и извършва всички дейности по приема на учениците.

5.2. Родителите/настойникът на всички ученици, кандидатстващи за прием в първи клас в общинските училища на територията на Столична община подават заявления /по образец – Приложение № 2/ в желаните от тях училища в срок, съгласно графика на дейностите по т. 2. В заявлението се посочва наличието на всички обстоятелства от Раздел III., т. 8.

5.3. Когато в процеса на кандидатстване настъпи промяна в обстоятелствата, свързана с допълнителните критерии за класиране на учениците, родителите/настойникът подават допълнително заявление до директора на училището в сроковете, посочени в графика на дейностите.

 1. Класиране

6.1. Класирането във всяко училище се извършва съгласно сроковете, определени в графика на дейностите.

6.2. Класирането се извършва при спазване на водещия критерий, съобразно подадените от родителите/настойника заявления и децата се разпределят по групите, посочени в Раздел III, т. 8 от настоящата Система.

6.3. Близнаци се класират заедно над утвърдения брой ученици в паралелката, ако поне един от тях е приет.

6.4. След всяко класиране, на видно място в сградата на училището и в сайта на училището Комисията предоставя информация за класираните ученици при спазване на Закона за защита на личните даннии регламент 679 от 2016 година на ЕС – вх. №, група и брой точки.

6.5. Задължение на родителите/настойника е да следят информацията за класиранията и да спазват сроковете за записване.

6.6. Класирането на всички подали заявления се извършва последователно по реда на групите, посочени в раздел III., от т. 8.1 до т. 8.4 вкл., като първо се приемат децата от първа група.

6.7. Когато броят на децата в определена група в раздел III., от т. 8.1 до т. 8.4 вкл. надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат в зависимост от общия брой точки, получени от допълнителните критерии, посочени в раздел III., от т. 8.5 до т. 8.13 вкл.

 1. Записване

7.1. Родителите/настойникът или упълномощени с нотариално заверено пълномощно от тях/него лица записват всеки класиран ученик в училището в рамките на установените срокове за записване.

7.2. При записване родителят/настойникът или упълномощено от него лице представя оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група.

7.3. Училищната Комисия извършва проверка на документите, удостоверяващи декларираните в заявлението обстоятелства по Раздел III, т. 8 от настоящата Система. Ученикът се записва след удостоверяване на декларираните в заявлението обстоятелства. При необходимост Комисията може да изиска и оригинали на документи за сверяване на данните.

7.4. При установяване от Комисията на невярно декларирани от родителя/настойника данни, ученикът не се записва в училището. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

7.5. При неспазване на сроковете за записване, ученикът отпада от класирането и мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

7.6. Директорът утвърждава окончателните списъци с приетите ученици по паралелки, в срок до началото на съответната учебна година.

7.7. Всички документи, свързани с кандидатстването, класирането и записването на детето се съхраняват от директора или упълномощено от него лице до края на съответната учебна година.

Раздел III. КРИТЕРИИ

 1. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии.

Подалите заявления в училищата за прием в първи клас, които отговарят на водещия критерий, се разпределят в следните групи:

(Изм. – Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г.)

 

А. ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ -за първа, втора, трета и четвърта групи
8.1. Първа група деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението.  

Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;

Оригинал на удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа нарегистъра на населението;

Копие на удостоверение за раждане на детето.

8.2. Втора група деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението.
8.3. Трета група деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес ебил променен през последната една година преди подаване на заявлението.
Ако постоянният/настоящ адрес на детето е променян през последните над 3 години, от 1 до 3 години или през последната една година преди подаване на заявлението, но промяната попада в границите на прилежащия район на училището, се ползва по-благоприятната за ученика група.
8.4. Четвърта група – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението. Лична карта /за постоянен адрес на родителя/. Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението. Копие на удостоверение за раждане на детето.
За разпределението в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.
При кандидатстване на второ и следващо дете, за прилежащ район на училището се счита както посоченият в приложение № 3 на Системата, така и прилежащият район, използван за приема на по-голямото дете*

Когато с броя на децата в определена група по водещия критерий се надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:

(Изм. – Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г.)

 

Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
8.5. Дете с трайни увреждания над 50 % – 6 т. Копие от решение на ТЕЛК на детето.
8.6. Дете с двама починали родители – 5 т. Копия от Акт за смърт на родителите.
8.7. Други деца от семейството, обучаващи се в училището – 22 т. Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация /приложение № 5 към чл. 14, ал. 1
от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и служебна проверка от училището чрез Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование.
8.8. Деца, завършили подготвителна група в избраното училище – 4 т. Удостоверява се от училището.
8.9. Дете с един починал родител – 3 т. Копие от Акт за смърт на родителя
8.10. Дете, което живее в семейство/домакинство с три и повече деца – 5 т. Копия от удостоверения за раждане на децата. Оригинал на удостоверения за постоянен/настоящ адрес на всички деца от семейството/домакинството, издадени от съответната районна администрация.
8.11. Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете – 3 т. Копие от съдебно решение или заповед за настаняване.
Копие от удостоверение за раждане на детето.
8.12. Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничен на прилежащия район на училището – 5 т.

/Прилага се след изчерпване на възможностите за прием на ученици от първа, втора и трета група от водещия критерий/

Лична карта/за постоянен адрес/народителя
Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението.
8.13. В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца. Процедурата се извършва вприсъствието на представители народителите и Обществения съвет на училището, определени със Заповед на директора.

Раздел IV. 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 2. Системата се издава на основаниечл. 43 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.за организация на дейностите в училищното образование, обн. – ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017 г.; изм. и доп., бр. 46 от 09.06.2017 г., в сила от 09.06.2017 г.; изм. и доп., бр. 77 от 26.09.2017 г. издадена от министъра на образованието и науката.
 • 3. Настоящата система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община влиза в сила в деня на обявяване решението на Столичен общински съвет за нейното приемане.

Приложение № 1.1

(Ново – Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г.)

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

 

СРОК ДЕЙНОСТ
30.03.2018 г. Обявяване на брой места и прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас.
Информация за брой места се обявява на интернет-страницата на училището, а за прилежащия район – на интернет-страниците на училището и на Столична община.
от 16.04.2018 г.
до 16.05.2018 г. вкл.
Подаване на заявления от родителите за прием в първи клас.
04.06.2018 г.
в 17.00 ч.
Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.
от 05.06.2018 г.
до 07.06.2018 г. вкл.
до 17.00 ч.
Записване на учениците, приети на първо класиране.
07.06.2018 г. – в 18.00ч. Обявяване на свободните места за второ класиране.
от 08.06.2018 г. до
11.06.2018 г. вкл.
до 12.00 ч.
Подаване на заявления за участие във второ класиране.
11.06.2018 г. – в 18.00ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.
от 12.06.2018 г.
до 13.06.2018 г. вкл.
до 17.00 ч.
Записване на учениците, приети на второ класиране.
13.06.2018 г. – в 18.00ч. Обявяване на свободните места за трето класиране.
от 14.06.2018 г. Попълване на свободните места след трето класиране.
от 20.06.2018 г.
до 14.09.2018 г. вкл.
Информацията за свободни места се публикува на интернет-страницата на училището и РУО София-град

Работно време на Комисията за прием и обработка на заявленията- 08:00ч.- 17:00ч.
Приложение № 2

(Изм. – Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г.)

Заявление

Приложение № 3(Изм. – Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г.)

 

ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН НА 133 СУ’ А.С. ПУШКИН“ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

Ул. „Ген. Йосиф Гурко“-№1-№51

Бул. „Васил Левски“ -№ 75 -№93

Ул. „Шипка“ – №2-№4

Ул. „Париж“ – №2А- №2Б

Ул. „Московска“ – №6

Ул. „Кузман Шапкарев“ №1-3 и №4-6

Ул. Г. Бенковски №1 и №2-8

Ул. 6 ти септември №1-21 и №2-6

Ул. „Добруджа“ №1-15

Ул. „Цар Шишман“ №2- 22 и №1-19

Бул. „Васил Левски“ №75-93

Ул. „Достоевски“ №2-6

Ул. „Аксаков“ №1-52

Ул. „Хаджи Димитър“ №7-19 и №2-14

Ул. „Славянска“ №1-42, Ул.“ Иван Вазов“ №1-52

Пл. „Народно събрание“

граници 133