Нормативни документи

Нормативни документи уч. 2021 / 2022г.

1.Стратегия за развитие на 133 СУ „А.С.Пушкин“ за периода 2020 / 2024 г.

2.Етичен кодекс

3.Училищен учебен план по класове

4.Правилник за дейността на 133 СУ през учебната 2021 / 2022 г.

5.Вътрешни правила за докладване на нарушения на етичния кодекс

6.Годишен план за дейността на 133 СУ за уч. 2020/2021

7.План за квалификационната дейност

8.План за работа на ученическия съвет

9.Политика за създаване на позитивен климат в 133 СУ

10.Политика за развитие на училищната общност

11.Прогарама за създаване на равни възможности на децата от уязвими групи

12.Теми и график на заседанията на педагогоческия съвет

13.Политика за протоводействие на училищния тормоз и насилие

14.Програма за целодневна организация на учебния ден

15.План за работа на комисия по жалби и похвали ..

16.План за работа на педагогическия съветник..

17.План от превантивни мерки за противодействие на училищния тормоз

18.План за безопастност на движението

19.Правила за безопасни условия за обучение, възпитание и труд

20.Мерки за повишаване качеството  на обучение в 133 СУ

21.План за изпълнение на националната стратегия за повишаване на грамотността за уч. 2021 / 2022 г.

22.Вътршни правила за дарения

23.Правила за информационна сигурност

24. Правила за преминаване на обучение от разстояние(ОРЕС)

 

 

Нормативни документи уч. 2020 / 2021г.

1.Стратегия за развитие на 133 СУ „А.С.Пушкин“ за периода 2020 / 2024 г.

2.Етичен кодекс

3.Училищен учебен план по класове

4.Правилник за дейността на 133 СУ през учебната 2020 / 2021 г.

5.Вътрешни правила за докладване на нарушения на етичния кодекс

6.Годишен план за дейността на 133 СУ за уч. 2020/2021

7.План за квалификационната дейност

8.План за работа на ученическия съвет

9.Политика за създаване на позитивен климат в 133 СУ

10.Политика за развитие на училищната общност

11.Прогарама за създаване на равни възможности на децата от учзвими групи

12.Теми и график на заседанията на педагогоческия съвет

13.Политика за протоводействие на училищния тормоз и насилие

14.Програма за целодневна организация на учебния ден

15.План за работа на комисия по жалби и похвали

16.План за работа на комисията за актуализация на правилника за дейност

17.План за работа на педагогическия съветник

18.План от превантивни мерки за противодействие на училищния тормоз

18.План за безопастност на движението

20.Правила за поведение на всички служители

21.Правила за безопасни условия за обучение, възпитание и труд

22.План за работа на комисията за безопасни условия на обучение, възпитание и труд

23.Мерки за повишаване качеството  на обучение в 133 СУ

24.План за изпълнение на националната стратегия за повишаване на грамотността за уч. 2020 / 2021 г.

25.Вътршни правила за дарения

26. Правила за безопастност на движение по пътищата

27.Правила за информационна сигурност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативни документи уч. 2019 / 2020г.

1.Правилник за дейноста на училището

2.Училищен учебен план за 2019/2020  учебна година

3.Стратегия за развитие на училището 2016-2020г.

4.Етичен кодекс на училищната общност

5.Вътрешни правила за отпускане на стипендии за ученици след завършено основно образование -2018

6.Форми на обучение в 133 СУ за учебната 2018/2019 година

7.Система за взаимодействие между учители, ученици и техните лични лекари

8.Програма за превенция на ранното напускане на училище

9.Мерки за повишаване качеството на образованието

10.Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

11.Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

12.Заседания на педагогическия съвет

13. Политика за изграждане на позитивен организационен климат в 133 СУ за уч. 2019 / 20120 г.

14.Правила за достъп до обществена информация

15.Годишен план за дейноста на 133 СУ 2019 / 2020 г.

16.Правила за водене на книгата за решения на педагогическия съвет

17.План за квалификационната дейност за уч. 2019 / 2020 г.

18.Политика за подкрепа на личностното разивитие

19.Критерии за заемане на длъжноста главен учител

20..Вътрешни правила за стипендии.

20а.Заявлене за стипендия.

21. Критерии за писмено и устно оценяване по БЕЛ

Нормативни документи уч. 2018 / 2019г.

 


 

 

 

 

Закони, правилници, наредби

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование

ЗАКОН за публичните финанси

НАРЕДБА  за фнансиране на институциите в училищното образование ПМС №219 / 05.09.17

НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда

НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила

НАРЕДБА № 2 от 24.01.2017 г. за регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование

НАРЕДБА № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите

НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“

НАРЕДБА за приобщаващото образование

НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Наредба № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка

Наредба № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език

НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование

Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план

НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка
Отчет по закона за достъп до обществена информация
НАРЕДБА № 6 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала