Нормативни документи

Нормативни документи уч. 2019 / 2020г.

1.Правилник за дейноста на училището

2.Училищен учебен план за 2019/2020  учебна година

3.Стратегия за развитие на училището 2016-2020г.

4.Етичен кодекс на училищната общност

5.Вътрешни правила за отпускане на стипендии за ученици след завършено основно образование -2018

6.Форми на обучение в 133 СУ за учебната 2018/2019 година

7.Система за взаимодействие между учители, ученици и техните лични лекари

8.Програма за превенция на ранното напускане на училище

9.Мерки за повишаване качеството на образованието

10.Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

11.Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

12.Заседания на педагогическия съвет

13. Политика за изграждане на позитивен организационен климат в 133 СУ за уч. 2019 / 20120 г.

14.Правила за достъп до обществена информация

15.Годишен план за дейноста на 133 СУ 2019 / 2020 г.

16.Правила за водене на книгата за решения на педагогическия съвет

17.План за квалификационната дейност за уч. 2019 / 2020 г.

18.Политика за подкрепа на личностното разивитие

19.Критерии за заемане на длъжноста главен учител

20..Вътрешни правила за стипендии.

20а.Заявлене за стипендия.

21. Критерии за писмено и устно оценяване по БЕЛ

Нормативни документи уч. 2018 / 2019г.

 


Нормативни документи за учебната 2017-2018 година

 

 

 

Нормативни документи за учебната 2016-2017 година

Нормативни документи за учебната 2015-2016 година

Закони, правилници, наредби

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование

ЗАКОН за публичните финанси

НАРЕДБА  за фнансиране на институциите в училищното образование ПМС №219 / 05.09.17

НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда

НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила

НАРЕДБА № 2 от 24.01.2017 г. за регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование

НАРЕДБА № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите

НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“

НАРЕДБА за приобщаващото образование

НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Наредба № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка

Наредба № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език

НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование

Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план

НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка
Отчет по закона за достъп до обществена информация
НАРЕДБА № 6 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала